Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 hp

Utbildningsplan, SDA1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SDA1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 februari 2018
Diarienummer
SAMFAK 2018/5, Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Syfte

De senaste decennierna har präglats av informationsteknikens snabba utveckling och spridning. Digitaliseringen av samhället – avseende såväl individer, näringsliv som offentlig sektor – innebär nya förutsättningar för kommunikation och skapar nya modeller för samverkan mellan människor, företag och myndigheter. Utvecklingen medför också nya yrkesroller: Medarbetare som har förståelse för digitalisering med avseende på såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor. Kandidatprogrammet digital affärsutveckling syftar till att på ett balanserat sätt ge studenten kompetens inom företagsekonomi och systemvetenskap, med möjlighet att under tredje året välja inriktning för examen. Studenten kan därmed få en kandidatexamen i ekonomi med särskild förståelse för digitalisering och informationssystem, alternativt bli en systemvetare med särskild förståelse för teknikens nytta för och roll i organisationen.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • förståelse för centrala begrepp inom områdena företagsekonomi och informationssystem,
 • kunskap om vetenskapliga utgångspunkter och forskningsmetodik för huvudinriktningen,
 • kunskap om aktuella forskningsfrågor inom företagsekonomi och informationssystem, samt
 • förståelse för digitaliseringens innebörd för människor, organisationer och samhälle.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka ekonomisk och teknisk information. Vidare kunna bedöma hur denna information påverkar organisationers digitala affärsutveckling,
 • förmåga att självständigt, i grupp och i projekt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att i samverkan med olika intressenter diskutera och bidra till problemlösning inom området digital affärsutveckling,
 • färdighet i design, konstruktion och kvalitetssäkring av informationsteknik, med hänsyn tagen till existerande system och infrastruktur,
 • färdighet i att utarbeta förslag till lösningar på ekonomiska frågeställningar,
 • förmåga att i skriftlig och muntlig form kommunicera med ekonomer, systemvetare och personer utan specialkunskaper inom dessa två ämnesområden, samt
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna uppvisa

 • förmåga att i samband med digital affärsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • förmåga att inom områdena företagsekonomi och informationssystem söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • förståelse för kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, samt
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ger en bred förståelse för digitalisering genom att kombinera kurser inom Informationssystem och Företagsekonomi där undervisningen i de båda ämnena anknyter till aktuell forskning. Programmet är upplagt för att förbereda studenten, både för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på masterprogram. Teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktiken exempelvis genom att studenter i PM, fallstudier och uppsatser får möjlighet att utgå från ett tvärvetenskapligt perspektiv på digital affärsutveckling och tillämpa teorier i praktiknära problemlösningsuppgifter. Utbildningen karaktäriseras av mindre grupper och en nära interaktion mellan de två ämnenas lärare och studenter.

Den första terminen innehåller kurser i informationssystem (Informationssystem A) som introducerar akademiska studier i stort samt ett av programmets huvudämnen. Där studeras ämnet från såväl ett samhällsvetenskapligt som från ett programvarutekniskt perspektiv. Första terminen lägger stor vikt vid digitaliseringens innebörd för näringsliv och offentlig förvaltning och ger en introduktion till både databaser och programvaruutveckling. Den andra terminen belyser digitaliseringen ur ett företagsekonomiskt perspektiv och innehåller kurser som ger en första inblick i programmets andra huvudämne, företagsekonomi (Företagsekonomi A). Den omfattar kurser i redovisning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

År två inleds med termin tre där fortsättningskurser i företagsekonomi (Företagsekonomi B) studeras, med kurser i ekonomistyrning, finansiering, organisation, ledning och marknadsföring. Därefter studeras under termin fyra fortsättningskurser i informationssystem (Informationssystem B), med fördjupning inom databaser, programvaruutveckling och systemutveckling. Termin fem är en valbar termin och utöver ett stort urval vid Uppsala universitet finns även möjligheten att studera utomlands.

Under sjätte och sista terminen studeras antingen fördjupningskurs i företagsekonomi (Företagsekonomi C) eller informationssystem (Informationssystem C). Oavsett inriktning kommer 15 hp av fördjupningskurserna utgöras av en självständig kandidatuppsats.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Grupparbete i projektform är ett inslag i flertalet kurser, liksom inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Studenten stöds genom handledning och återkoppling. Examinationen sker i form av muntliga och skriftliga prov, seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatser. Under hela utbildningen skall studenten ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och kurser kan komma att ges helt på engelska. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med antingen företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde (val av huvudområde sker i slutet av år 2).

Övriga föreskrifter

Programmet ger grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Övergångsbestämmelser

Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr.o.m. ht-18.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin