Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

60 hp

Magisterprogrammet i hållbart förtagande och ledning förbereder dig för att arbeta med hållbarhet under din framtida karriär. Genom fördjupade studier där organisatoriska frågor sätts i ett större sammanhang kommer du studera möjligheterna för organisationer att bidra till och förflytta sig mot en mer hållbar värld. Med tydlig betoning på akademiskt läsande och skrivande ger programmet dig också en god grund för forskarstudier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning är utvecklat för dig som är engagerad i att såväl kritiskt som kreativt utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika samhälleliga- och företagsekonomiska perspektiv. Med ett tydligt fokus på kritiskt tänkande kommer du tillsammans med övriga studenter och lärare undersöka olika aspekter kring hållbarhet och att ansvarfullt leda organisationer.

Utbildningen ger dig

  • en studentgrupp med varierad bakgrund, vilket bidrar till lärande genom en mångfald av perspektiv
  • en närhet till lärare, gäster och handledare som delar ditt intresse att konstruktivt undersöka och ifrågasätta hållbarhet
  • möjlighet att träffa tidigare studenter och ta del av den aktiva alumnföreningen.
  • en inspirerande och unik omgivning kring Campus Gotland i den historiska staden Visby.

Programmet ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för forskare som är ledande inom flera forskningsområden. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom innovation och socialt ansvar - värden som ligger till grund för alla våra magister- och masterprogram.

Studentprofil

Studenter vid programmet har olika disciplinära bakgrunder, och kommer från olika delar av världen. De är engagerade i ansvars och hållbarhetsfrågor och trivs i en miljö där frågorna diskuteras och ifrågasätts.

Examen

Programmet leder till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

Den första terminen läser du fyra separata kurser som utformats för att ge en bred förståelse av frågor relaterade till hållbarhetsfrågor. Kurserna inkluderar teman som:

  • etik i relation till naturen, företag och hållbarhet
  • relationellt tänkande och beteende i en mer-än-mänsklig värld
  • institutionella förutsättningar för hållbarhet
  • kulturgeografi och naturresurser.

Den andra terminen börjar med två parallella kurser som förbereder dig för din avslutande magisteruppsats. Det är en kurs i vetenskapliga metoder där du uppmuntras att komma i gång med uppsatsarbetet, samt en kurs med temat att läsa och skriva om hållbarhet. Båda dessa kurser är i hög grad drivna av dina specifika intressen om hållbarhet. Den andra halvan av vårterminen ägnas sedan uteslutande åt en självständig uppsats på 15 högskolepoäng (hp) och tillhörande seminarier.

Programmet avslutas med ett hållbarhetssymposium där du presenterar din uppsats för en offentlig publik efterföljt av en alumnsammankomst där årets studenter möter tidigare studenter från andra årskullar, allt för att möjliggöra nätverksbyggande och lärande mellan studentgrupper.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning erbjuder en lärandemiljö byggd på samarbete, där läraren ofta är diskussionsledare snarare än föreläsare. Undervisningen bedrivs med varierande undervisningsmetoder, bland annat seminarier, föreläsningar, debatter, paneler och diskussionsforum. Formen och innehållet präglas dels av de individuella lärarnas forskningsinriktning, intresse och personlighet men även av dig och dina studiekamrater.

Campus Gotland är litet, och eftersom studenter och lärare samarbetar för att sprida kunskap och inspirera varandra så är ditt studentengagemang och din närvaro på campus centralt. Campus Gotland har en hållbarhetsprofil vilket ger möjligheten till sammarbete mellan olika internationella magisterprogram som fokuserat på olika inriktningar inom hållbarhet. Med ett starkt fokus på vetenskapligt arbete ger utbildningen också en god grund för vidare forskarstudier.

All undervisning sker på engelska.

Lärarna på programmet hållbart företagande och ledning är engagerade i att hjälpa dig att utvecklas genom att stödja dina styrkor och erbjuda en utbildning med forskningsanknytning. Uppsala har en lång tradition i högklassig forskning i managagement och hållbarhet. Vår institution är delaktig i ett nationellt nätverk som attraherar forskare från akademiska institutioner från hela Sverige för att genomföra sina forskarstudier.

Med en examen i hållbart företagande och ledning kan du söka dig till en karriär både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal och internationell nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även inbegripa omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö. Programmets syfte är att utbilda kritiskt tänkande ekonomer och därmed främja utvecklingen av ansvarstagande ledare.

Alumnnätverket, bestående av tidigare programstudenter, är en stödjande grupp som möjliggör kontakter globalt. Tidigare studenter arbetar med olika aspekter av hållbarhet i privata organisationer (som Adidas, Oatly och IKEA), i icke vinstdrivande organisationer (Alberta Ecotrust Foundation, Atmosfair), konsultbolag (PwC och SAP) och i stödjande organisationer (Handelskammare) för att nämna några. Flera tidigare studenter har fortsatt vidare med en forskarutbildning.

Ditt program befrämjar kritiskt tänkande och hjälper dig att utvecklas till en ansvarfull framtida ledare, oavsett om du väljer en roll inom en organisation, startar eget företag eller fortsätter med en akademisk karriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin