Utvecklingsstudier

Ämnet utvecklingsstudier passar studenter som är intresserade av internationella frågor, hållbar global utveckling och bistånd. Utvecklingsstudier belyser politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv. Vid Uppsala universitet läser man ämnet vid den statsvetenskapliga institutionen och även om ämnet har en tvärvetenskaplig prägel har det en tydlig statsvetenskaplig profil. Utbildningens fokus ligger på politisk utveckling, utvecklingspolitik, styrning och policyanalys.

På detta sätt svarar utbildningen mot en allt högre efterfrågan på statsvetenskaplig kompetens på den internationella arbetsmarknaden. FN:s Sustainable Development Goals som betonar vikten av effektivitet, ansvarsutkrävande och transparens i institutioner på alla nivåer, liksom ett responsivt, inkluderande, deltagande och representativt beslutsfattande. Man menar också att det är av extra vikt att institutioner i utvecklingsländer stärks genom internationellt utvecklingssamarbete och att dessa länders deltagande breddas och stärks i globala diskussioner.

I ämnet utvecklingsstudier behandlas frågor om internationella utvecklingsmål och dess koppling till teori och forskning, demokratibistånd, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, fattigdom och jämställdhet. Vidare fokuserar vi på demokratins utmaningar i olika delar av världen, och de studerande ges en första introduktion i praktisk forskning och olika metodval. På C-nivå ingår en kandidatuppsats, liksom en orientering i forskningsmetodik.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin