Politices masterprogram

120 hp

Politices masterprogram förbereder dig för en karriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. En examen från programmet meriterar till att söka forskarutbildningen i statskunskap.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Målet med programmet är att utveckla din förmåga till självständig och kritisk bedömning, att självständigt lösa problem samt att följa kunskapsutvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklingsstudier.

Programmet har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen. Som student får du ta del av nya forskningsrön inom ramen för de kurser som erbjuds och under utbildningens gång förväntas du både följa med och medverka i kunskapsutvecklingen inom det statsvetenskapliga forskningsområdet.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Programmet erbjuder dig även möjlighet att göra en termins praktik i Sverige eller utomlands. Tidigare studenter har bland annat praktiserat vid Sveriges ständiga representation vid FN, Rädda barnen, statsrådsberedningen, Sveriges ambassad i Washington, olika kommunikationsbyråer och forskningsinstitut.

Examen

Programmet leder till en politices masterexamen (Master of Science in Political Science, 120 credits) med statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en politices magisterexamen (Master of Science in Political Science, 60 credits).

Den första terminen väljer du en av tre inledande kurser: International Politics 15 hp, Förvaltningspolitik och studiet av staten 15 hp, eller The Politics of Development 15 hp. Dessa tillåter specialisering inom ämnet. Terminen avslutas med färdighetskursen Metod, 15 hp. Metodkursen är obligatorisk och krävs för uppsatskursen.

Den andra terminen ges du möjlighet att välja valbara kurser vid statsvetenskapliga institutionen, eller studera vid andra institutioner vid Uppsala universitet eller vid andra universitet i Sverige och utomlands.

Den tredje terminen skriver du masteruppsats.

Under utbildningens sista termin erbjuds du möjligheten att söka praktik vid myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar din anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.

Väljer du att inte göra praktik erbjuds även under denna termin möjlighet att skriva masteruppsats, eller välja kurser från andra terminens utbud.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

 • Metod, 15 hp
 • Masteruppsats, 30 hp

Samt, en av de tre inledande kurserna:

 • International Politics 15 hp
 • Förvaltningspolitik och studiet av staten 15 hp
 • The Politics of Development 15 hp

Valbara kurser

Varje vårtermin ges ett antal valbara kurser inom olika temata inom statskunskap och utvecklingsstudier.

Utbildningen ska ge dig förutsättningar att kontinuerligt utveckla din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägna dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter.

Utbildningen ges genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Studierna förutsätter att du som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmet ges på engelska i Uppsala.

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och meriterar till att söka forskarutbildning. Våra alumner arbetar idag bland annat på:

 • Regeringskansliet
 • Sida
 • Kommunikationsbyråer
 • FN
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Statskontoret

Programmet ger dig en kvalificerad utbildning som leder till en bred utredningskompetens med specialkunskaper inom såväl samhälls- som forskningsrelevanta områden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin