Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier

180 hp

Är du intresserad av frågor kring fred och utveckling? Undrar du varför människor deltar i väpnade konflikter? Vill du veta vilka de största hindren är för en hållbar demokratisk utveckling och hur utvecklingsmål och konfliktlösningsprocesser kan kombineras? När du läser freds- och utvecklingsstudier får du en attraktiv internationell utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete runt om i världen. Kanske är din kommande arbetsgivare Amnesty, FN, Sida eller Världsbanken.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Med programmets karaktäristiska profil mot både freds- och konfliktkunskap samt utvecklingsstudier får du en unik ämneskombination. Du kommer att lära dig om orsaker till väpnade konflikter, dess dynamik och hur de kan lösas samt om hållbar utveckling och bistånd. Beroende på vad du är intresserad av och vilka dina drivkrafter är väljer du att specialisera dig inom något av de två ämnena.

Utbildningen ger dig

 • en unik ämneskompetens med möjlighet till internationellt arbete
 • verklighetsrelaterad kunskap och verktyg för att kunna analysera frågeställningar och lösa problem
 • möjlighet till praktik eller studier vid ett utländskt universitet.

Utbildningen visar på sambanden mellan de processer som står i centrum för fred, konflikt och utveckling. Du får en helhetssyn på dessa förlopp och hur de påverkar varandra. Fokus ligger på att ge nyanserade analytiska perspektiv till freds- och utvecklingsprocesser i regionala, nationella och internationella sammanhang.

Oavsett om du väljer spåret mot freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier kan du bygga en utbildning som passar just dig och det du vill arbeta för. Vill du ha en starkare internationell inriktning kan du komplettera med ett språk. Är du intresserad av ett speciellt land eller region kan du fokusera på det. Många av våra studenter väljer att också läsa en del ekonomi eller juridik.

Du kommer att läsa tillsammans med studenter som precis som du är intresserade av internationella frågeställningar och vill ha en yrkeskarriär som präglas av internationella frågor i Sverige eller utomlands. Redan nu skapar du ett nätverk för framtida yrkeskontakter.

Undervisningen i freds- och konfliktkunskap är förlagd till institutionen för freds- och konfliktforskning, medan utvecklingsstudier ges vid den statsvetenskapliga institutionen. Detta bidrar till en statsvetenskaplig prägel på utvecklingsstudier, med fokus på politisk utveckling och policyanalys.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde.

Programmets tvärvetenskapliga och internationellt orienterade profil fokuserar på två ämnen; freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier.

Inom freds- och konfliktkunskap studerar du väpnade konflikters uppkomst, dynamik och lösning. Trots mångas förhoppningar om en ny fredlig världsordning efter det kalla krigets slut har väpnade konflikter fortsatt att utgöra ett gissel för mänskligheten. Frågor om konflikters orsaker, dynamik, konflikthantering och varaktig fred är därför fortsatt viktiga.

Utvecklingsstudier belyser politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv. Inom ämnet behandlas frågor om internationella utvecklingsmål och dess koppling till teori och forskning, demokratibistånd, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, fattigdom och jämställdhet. Vidare fokuserar vi på demokratins utmaningar i olika delar av världen.

Du börjar dina studier med att läsa en termin av vardera ämne. Ämnesstudierna utgör basen i din utbildning. Du kommer att träna dig i att uttrycka och föra resonemang i sakfrågorna kring fred och utveckling i både tal och skrift.

Din specialisering blir i det ämne du läser en fortsättningskurs (B-nivå) och fördjupningskurs (C-nivå) om sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Du väljer mellan de två ämnesspåren. Under den här tiden profilerar du dig ytterligare med att läsa valfritt ämne under ett par terminer. Du kan till exempel göra praktik efter att ha läst din fördjupning. Ett annat alternativ är att läsa valfri kurs, eller kurs i ditt huvudämne, på utbyte.

Kurser inom programmet

I programmets utbildningsplan kan du se målen med programmet samt vilka delkurser som ingår i huvudämnena. Mer detaljerad information om kursinnehåll och vad du kommer att lära dig i respektive huvudämne finns i de olika kursernas kursplaner. Nedan följer exempeluppläg för respektive huvudämne.

Fördjupning i freds- och konfliktkunskap

År 1 (gemensamt för programmet)

 • Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp
 • Utvecklingsstudier A, 30 hp

År 2

 • Freds- och konfliktkunskap B, 30 hp
 • Valfritt ämne, 30 hp

År 3

 • Freds- och konfliktkunskap C, 30 hp
 • Praktik eller annat valfritt ämne, 30 hp

Fördjupning i utvecklingsstudier

År 1 (gemensamt för programmet)

 • Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp
 • Utvecklingsstudier A, 30 hp

År 2

 • Utvecklingsstudier B, 30 hp
 • Valfritt ämne, 30 hp (eller Utvecklingsstudier C)

År 3

 • Utvecklingsstudier C, 30 hp
 • Praktik eller annat valfritt ämne, 30 hp

Studera utomlands

Institutionen för freds- och konfliktkunskap och Statsvetenskapliga institutionen har bland annat utbytesavtal med universitet i Colombia, Kanada och ett flertal länder i Europa, som till exempel Nederländerna, Frankrike och Spanien. Utöver det har Uppsala universitet universitetsövergripande studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Utbildningen är i huvudsak baserad på föreläsningar och seminarier. Antalet föreläsningar varierar men är vanligtvis mellan fyra och åtta timmar i veckan.

Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet. Resten av tiden är tillägnad egna studier där du läser in dig på kurslitteraturen och förbereder dig för seminarier.

Du har möjligheten att läsa huvuddelen av kurserna på programmet på engelska. Inom specialiseringen Freds- och konfliktkunskap ges alla kurser på engelska. Inom specialiseringen Utvecklingsstudier ges några av kurserna på svenska, men flera på engelska: hela A-kursen, delkursen Development Policy in Practice på B-kursen, samt alla valbara kurser på C-nivå.

Efter att du skrivit din kandidatuppsats finns möjlighet att välja praktik en termin. Det finns många relevanta organisationer eller myndigheter både inom Sverige och internationellt att söka sig till och vi kan tipsa om platser och vart tidigare studenter har gjort sin praktik.

Med en examen i freds- och utvecklingsstudier har du många spännande arbetsmöjligheter. Först och främst har du en internationell utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete runt om i världen.

Utbildningen ger dig inte bara bredd inom frågorna som rör fred och utveckling utan också ett djup som gör det möjligt att få jobb inom internationella överstatliga organisationer såsom EU eller FN, statliga myndigheter som till exempel Sida, Folke Bernadotteakademin, Migrationsverket och MUST och transnationella eller nationella icke-statliga organisationer såsom Världsbanken, Röda Korset eller Amnesty.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat inom biståndsorganisationer, som handläggare vid statliga- och överstatliga myndigheter samt enskilda organisationer i Sverige och utomlands, och som ambassadsekreterare, utredare och forskare.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de tvååriga masterprogrammen i freds- och konfliktstudier och i politik (Politices masterprogram) som vi erbjuder, men även till många andra masterprogram i Europa och övriga världen inom huvudämnena.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin