Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier

180 hp

Utbildningsplan, SFU1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SFU1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 oktober 2013
Diarienummer
SAMFAK 2013/92 Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för freds- och konfliktforskning, Statsvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6/6)

Syfte

Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier är en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier. Programmet ger en grundläggande ämneskunskap i både freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier och en djupgående kunskap inom det valda huvudområdet. Utöver ämnesfördjupning, belyser även utbildningen kopplingarna mellan de processer som står i centrum för Freds- och Utvecklingsstudier för att på så vis ge en helhetssyn på dessa förlopp och hur de olika processerna påverkar varandra. Fokus ligger på att ge studenterna nyanserade analytiska perspektiv till generella förändringsprocesser i varierade nationella och regionala kontexter.

Inom programmet ges studenten möjlighet att bygga upp en utbildning med internationell profil som passar egna intressen och mål. Vidare får studenten möjlighet att läsa biämne i internationellt orienterade kurser inom ekonomi och juridik samt områdesstudier och språk. Studenten ges också möjlighet till en termins praktik efter avslutad C-uppsats.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten ha specifika och fördjupade kunskaper i det valda huvudområdet samt vara ämnesorienterad i programmets övriga huvudområde. Studenten ska också ha tillskansat sig de kunskaper och färdigheter som utgör grund för ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik.

Studenten skall efter avslutad utbildning:

 • ha grundläggande kunskaper inom ämnena freds- och konfliktforskning samt utvecklingsstudier.
 • ha fördjupade kunskaper inom det valda huvudområdet, antingen freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier.
 • individuellt kunna lösa enklare problem inom programmets olika ämnesområden samt kunna inse och precisera mera komplexa problem inom något av de andra ämnesområdena.
 • självständigt kunna analysera centrala frågor relaterade till fred och utvecklingsprocesser.
 • självständigt kunna insamla relevant samhällsvetenskapligt material rörande forskningsområden och forskningsfrågor.
 • ha tillägnat sig förmåga att kritiskt granska och bedöma primärt- och andrahandsmaterial.
 • ha fördjupade kunskaper i samhällsvetenskaplig kvalitativ och kvantitativ metod.
 • ha bevisad förmåga att självständigt författa och försvara en vetenskaplig uppsats.

Programmets uppläggning

Studiegången är upplagd så att studenterna har möjlighet till så mycket samläsning som möjligt. Programmet inleds med att studenterna läser ämnesområdena Freds- och konfliktkunskap samt Utvecklingsstudier i följd (termin 1 och 2). Under detta basblock sker reguljära studier på A-nivå och studenterna tillägnar sig grundläggande kunskaper i ämnena Freds- och konfliktkunskap samt Utvecklingsstudier och dess forskningsprofiler.

De som vill fördjupa sig i Freds- och konfliktkunskap läser biämne under termin 3, följd av B-kursen och C-kursen under termin 4 respektive 5. De som vill fördjupa sig i Utvecklingsstudier läser B-kursen under termin 3 eller 4, följd av biämne under termin 3 eller 4 och C-kursen under termin 5.

Praktiken som inte är obligatorisk förläggs till termin 6 för båda inriktningarna. Den som inte gör praktik avslutar utbildningen med en valfri kurs.

Se nedan för studiegång för studenter i huvudområdet Freds- och konfliktkunskap respektive Utvecklingsstudier.

 • Freds och konfliktkunskap A, B, C (30+30+30=90 högskolepoäng)
 • Utvecklingsstudier A, B, C (30+30+30=90 högskolepoäng)
 • Biområde (15+15 =30 högskolepoäng) (Här finns utrymme att lägga till relevanta kurser för att utöka utbudet)
 • Praktik (30 högskolepoäng) eller valfri kurs (30 högskolepoäng)

Med två A-kurser i vardera ämne ger detta sammanlagt 180 högskolepoäng.

UPPLÄGGNING/STUDIEGÅNG

Studiegången inom programmet Fred och utvecklingsstudier skulle därmed se ut som följer:

Fördjupning i Freds- och konfliktkunskap

År 1 HT Freds- och konfliktkunskap A

VT Utvecklingsstudier A

År 2 HT Valfritt

VT Freds- och konfliktkunskap B

År 3 HT Freds- och konfliktkunskap C

VT Praktik/Valfritt

Fördjupning i Utvecklingsstudier

År 1 HT Freds- och konfliktkunskap A

VT Utvecklingsstudier A

År 2 HT Utvecklingsstudier B/valfritt

VT Utvecklingsstudier B/valfritt

År 3 HT Utvecklingsstudier C

VT Praktik/Valfritt

Undervisning

Utbildningen är i huvudsak baserad på föreläsningar och seminarier. Antalet föreläsningar varierar men är mellan fyra och åtta timmar i veckan. Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet. Resten av tiden är tillägnad egna studier av kurslitteratur och förberedelse för seminarier. Huvuddelen av kurserna och kurslitteraturen på programmet är på engelska oavsett inriktning. Detta innebär utrymme för fördjupade kunskaper i engelska och vana att i tal och skrift resonera om sakfrågorna inom fred och utveckling.

Efter kandidatuppsatsen finns möjlighet att välja praktik under en termin.

Examen

Kandidatprogrammet i Freds- och utvecklingsstudier leder till en filosofie kandidatexamen inom valt huvudområde. En filosofie kandidatexamen omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng, varav minst 90 av dessa skall vara inom huvudområdet, varav minst 15 högskolepoäng självständigt arbete. Därutöver skall ett biområde ingå om minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Institutionerna inom programmet ansvarar för att studenterna skall kunna fortsätta och slutföra sina studier och garanterar plats på de kurser som benämnts som biområde i denna utbildningsplan. Programmet ger inte någon platsgaranti på andra kurser som väljs som verktygskurser inom biområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin