Statistik

Data av olika slag är av mycket stor betydelse som underlag för åsikter, beslut och åtgärder. Kurserna behandlar statistikens roll som vetenskapen för insamling, värdering, presentation och analys av kvantitativa och kvalitativa data. Härvid behandlas bland annat principer och problem vid insamlandet av data från olika källor och olika metoder för komprimering och presentation av data.

Statistik innefattar också en mångfald metoder för analys av data och prognoser, till exempel konstruktion av modeller för samband mellan ekonomiska eller biomedicinska variabler. Nödvändigheten av kritisk granskning understryks genom hela utbildningen. Ett genomgående inslag är utnyttjandet av dator som hjälpmedel.

Statistik kan läsas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin