Bayesiansk statistik och dataanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2ST128

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen är en introduktion till Bayesiansk statistik och dataanalys. Kursen behandlar grundläggande koncept inom Bayesiansk inferens som Bayesiansk epistemologi, Bayes teorem, apriori och aposteriorifördelningar, analytisk härledning av aposteriorifördelningar och konjugata apriorifördelningar. Dessutom introduceras moderna datorbaserade simuleringsmetoder för posteriorifördelningarna såsom Markov Chain Monte Carlo och Hamiltonsk Monte Carlo samt det probabilistiska programmeringsspråket Stan. De Bayesianska inferensmetoderna, tillsammans med metoder för modellutvärdering och modellselektion, studeras både teoretiskt och praktiskt genom löpande datorövningar och ett mindre dataanalysprojekt.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin