Masterprogram i statistik och dataanalys

120 hp

Förmågan att förstå, tolka och analysera data är centralt för många kvalificerade arbeten inom näringsliv, statliga myndigheter, organisationer och forskning. Masterprogrammet i statistik och dataanalys ger en solid teoretisk grund i statistisk teori och en bred verktygslåda av metoder för arbete med data inom mängder av tillämpningsområden. En masterexamen i statistik öppnar inte bara upp otaliga möjligheter i arbetslivet utan är också forskningsförberedande.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

I dagens samhälle är mängden information och data som finns tillgänglig enorm. För att kunna ta fram det som är relevant utifrån all denna information så måste data analyseras och sammanfattas på ett sätt som lyfter fram det som är viktigt, samtidigt som så mycket onödig information som möjligt skalas bort. Statistik är den vetenskap som är utformad för att uppnå just detta och dess relevans har aldrig varit större än den är idag då statistiska metoder används överallt i samhället.

Målet för masterutbildningen i statistik och dataanalys är att ge dig både det djup och den bredd som krävs för att du ska kunna arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom en rad olika områden. Dessutom är utbildningen förberedande för fortsatta forskarutbildningsstudier. De statistiska metoder som lärs ut under programmet svarar på frågor som:

 • Vad är effekten av ny medicinsk behandling och hur stark är denna effekt?
 • Vem kommer vinna nästa val?
 • Vilka åtgärder påverkar arbetslösheten?
 • Hur kan bilder och texter automatiskt grupperas och klassificeras?
 • Hur ska det grafiska användargränssnittet utformas för en webbsida eller app för att användarna ska vara så nöjda som möjligt?

De tidiga kurserna på programmet ger en stabil grund i statistisk teori och programmering. I de följande tillämpade kurserna kommer du att lära dig använda statistiska metoder för att hantera verkliga och viktiga problem. Framstående forskare undervisar inom kurserna vilket gör att innehållet kommer från den internationella forskningsfronten. Progressionen på programmet innebär en högre grad av intellektuell mognad och djupare insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter och att självständigt formulera och lösa problem, kommer till nytta i ett avslutande examensarbete.

Jämfört med masterprogrammet i dataanalys så fokuserar masterprogrammet i statistik och dataanalys huvudsakligen på insamling och analys av data. Här ligger tonvikt ligger på utveckling av de analytiska förmågor som krävs för att kunna svara på deskriptiva, prediktiva eller kausala frågeställningar inom olika tillämpningsområden. Dessa förmågor gör det möjligt för dig att i framtiden arbeta som kvalificerad expert inom industri, offentlig förvaltning och forskning. Du får en stabil grund i programmering att stå på så att din expertis kommer till sin rätt, men mindre fokus läggs på hur man bygger infrastruktur för att hantera stora datamängder.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med statistik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier. Utbildningen inleds med kurser i matematik med inriktning mot statistik och statistisk programmering i R, som syftar till att ge dig färdigheter i matematik och programmering som är nödvändiga för studier på masterprogrammet, samt kurser i sannolikhetslära och inferensteori, vilka ska befästa och fördjupa den teoretiska förståelsen för slumpmässighet och hur man drar slutsatser från data som innehåller slumpmässig variation.

I övrigt under de första tre terminerna så ges mer specialiserade tillämpade kurser där man lär sig hantera och analysera data. Här finns det viss möjlighet att välja kurser.

Fjärde och sista terminen skrivs en uppsats om 30 hp. Det är inte ovanligt att uppsatsen skrivs i samarbete med ett företag eller en offentlig myndighet. Om du vill avsluta dina studier efter ett år så ersätter du kurser om 15 hp med en magisteruppsats under den andra terminen.

Kurser inom programmet

Nedan listas de kurser som ges på programmet för tillfället. Det är också möjligt att välja att läsa kurser från andra institutioner. För att skriva masteruppsatsen krävs 52,5 hp statistikkurser på avancerad nivå.

Termin 1

 • Linjär algebra med inriktning mot statistik, 7,5 hp
 • Sannolikhetslära, 7,5 hp
 • Inferens, 7,5 hp
 • Statistisk programmering med hjälp av R, 7,5 hp

Termin 2

 • Avancerad ekonometri, 7,5 hp
 • Multivariat statistisk teori och metodik, 7,5 hp
 • Kausal inferens, 7,5 hp
 • Strukturella ekvationsmodeller, 7,5 hp

Termin 3

Du väljer två av följande tre kurser för första halvan av terminen:

 • Bayesiansk statistik och dataanalys, 7,5 hp
 • Generaliserade linjära modeller, 7,5 hp
 • Tidsserieekonometri, 7,5 hp

Du väljer två av följande tre kurser för andra halvan av terminen:

 • Finansiell ekonometri, 7,5 hp
 • Maskininlärning, 7,5 hp
 • Statistiska metoder för analys av överlevnadsdata, 7,5 hp

Termin 4

 • Masteruppsats i statistik, 30 hp

Masterprogrammet i statistik och dataanalys är en internationell utbildning på engelska, med undervisning huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Examination av kurserna sker i form av skriftliga tentamina, uppgifter och seminarier. Du läser främst kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) parallellt på halvfart.

Programmet ges i Uppsala.

Masterprogrammet i statistik och dataanalys förbereder dig för en framgångsrik karriär både nationellt och internationellt. Som statistiker, dataanalytiker eller data scientist jobbar du i regel nära ämneskunniga inom en rad olika områden och din roll är att ha kunskap om hur data samlas in, analyseras och tolkas. Kunskaper och färdigheter i att arbeta med data är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik och dataanalys dig goda möjligheter till anställning inom en rad olika områden, både i privat och offentlig verksamhet. Med examen blir du också behörig för doktorandstudier vilket öppnar upp möjligheten till en akademisk karriär som forskare i statistik.

En alumnundersökning bland våra tidigare masterstudenter genomfördes under 2021. Undersökningen visade att karriärmöjligheterna för våra studenter är mycket ljus: en majoritet fick jobb redan innan de tagit examen och 95 procent hade jobb inom fem månader efter examen. De flesta rapporterade också att de hade ett kvalificerat jobb som krävde en masterexamen.

De många möjligheter som programmet ger kan också ses på bredden av de jobb alumnerna har. De jobbar i privata företag från finansindustrin, tech-industrin, bioteknik- och hälsoindustrin, men även inom statliga myndigheter och universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin