Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 hp

Är du intresserad av människor och varför vi människor beter oss som vi gör i olika situationer? Då har du hittat rätt program. Här läser du både psykologi, sociologisk socialpsykologi och pedagogik. I centrum för denna teoretiska utbildning står människans upplevelser, tankar, känslor och beteenden. Ur olika infallsvinklar studerar och undersöker du hur människan lär sig, kommunicerar och agerar som individ och i samspel med andra. Det ger dig viktig och spännande kunskap såväl för livet som för arbetslivet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer och behövs i många yrken. Det kan gälla så vitt skilda områden som skola, vård och omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö. Att kunna kommunicera och förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande.

Fokus i utbildningen ligger på det mänskliga beteendet och hur det påverkas av psykologiska, biologiska, sociala och samhälleliga faktorer. Det ger dig en bred teoretisk grund som bygger på psykologi, pedagogik samt sociologi och socialpsykologi. Ämneskombinationen ger dig lika perspektiv på mänskligt beteende och flera olika sätt att ge möjliga förklaringar till varför vi människor gör som vi gör.

Utbildningen ger dig

 • bred, teoretisk kunskap och förståelse inom pedagogik, psykologi och socialpsykologi med specialisering i något av ämnena
 • ett helikopterperspektiv på hur människan fungerar i olika sociala sammanhang
 • särskild kompetens inom utvärdering, något som kan vara värdefullt i en värld där det mesta måste utredas och utvärderas.

Programmet innehåller få praktiska moment. Istället ligger tonvikten på att studera och få förståelse för hur vi människor lär oss samt hur vi samverkar och kommunicerar med varandra. Du kommer till exempel att läsa kurser i utvecklingspsykologi, om identitet och kultur och hur pedagogiken kan användas som redskap. Senare under utbildningen specialiserar du dig i antingen psykologi, pedagogik eller socialpsykologi.

Din anställningsbarhet vässas ytterligare i kurserna som är inriktade mot kvalificerad utvärdering. Du lär dig olika vetenskapliga metoder för utvärdering och att noggrant bedöma i efterhand vad en verksamhet resulterat i. Under utbildningens gång diskuterar vi även vad kunskaper inom de beteendevetenskapliga ämnena innebär ur ett etiskt och självreflekterande perspektiv.

Utifrån din breda och teoretiska kunskap, där du kan dra nytta av tidigare arbetslivserfarenhet, har du vid utbildningens slut en gedigen beteendevetenskaplig grund att stå på. Du har fått verktyg för att kunna undersöka, beskriva och förklara handlingar och reaktionssätt hos människan, individuellt, i grupp och i samhället. Din ämnesbredd och ditt helhetsperspektiv på människan blir din främsta tillgång.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts/Social Science) med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Psykologi handlar om människans beteenden, känslor, tankar och samspelet med andra människor. Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Psykologiämnet kan delas in i en mängd olika områden, som till exempel kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi.

Den sociologiska socialpsykologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen. Inom ämnet undersöker vi hur individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran. Vi studerar även hur tänkande och språk sammanhänger med och ingår i de sociala processerna.

Inom pedagogiken undersöker vi fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Även människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras.

Du börjar dina studier med ett basblock om 90 hp där du läser grundkurserna i psykologi för beteendevetenskapligt kandidatprogram, sociologi och socialpsykologi samt pedagogik. Därefter väntar ytterligare tre terminer med fortsättnings- och fördjupningskurser inom antingen psykologi, socialpsykologi eller pedagogik. Du väljer det som intresserar dig mest och anpassar det till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Våra studievägledare erbjuder dig hjälp med att hitta din nisch.

Till fördjupningskurserna har du som programstudent platsgaranti till någon av ämnesinriktningarna. Det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom. I utbildningen ingår också en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering. Den ger dig både perspektiv på, och metoder för, utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp

Termin 2

 • Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 3

 • Pedagogik A, 30 hp

Termin 4

 • Psykologi B, Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp

Termin 5

Utvärderingsterminen, 30 hp:

 • Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp
 • Sociologisk utvärderingsmetod, 10 hp
 • Psykologisk utredningsmetod, 10 hp

Termin 6

 • Psykologi C, Socialpsykologi C eller Pedagogik C, 30 hp

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier. Din hemvist kommer främst att vara på campus Blåsenhus där du läser psykologi och pedagogik. På campus Engelska parken läser du sociologi och socialpsykologi.

Undervisningsformerna varierar beroende på ämnet och kursens innehåll. De kan bestå av föreläsningar, seminarier, handledning på laborationer, uppsatsarbete och fördjupningsuppgifter. Kurslitteraturen du läser kommer till stor del att vara på engelska.

Examination av kunskaper sker både skriftligt och muntligt i form av skrivningar och rapporter, redovisningar och uppsatsarbeten. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs särskild kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du hittar beteendevetarna inom alla arbetsmarknadens sektorer. Många hittar sin nisch inom exempelvis behandlingsarbete i olika former. Andra arbetar med gruppdynamik, organisationsfrågor och arbetsmiljö eller som utredare. Som beteendevetare arbetar du nära de områden som socionomer, personalvetare och samhällsvetare jobbar med men ur ett annat perspektiv och utgångsläge.

Din breda kompetens öppnar upp för många olika möjligheter där beteendevetenskapliga färdigheter behövs. Exempel på områden och verksamheter är:

 • rehabiliterings- och behandlingsarbete
 • ungdomsvård och kriminalvård
 • förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete
 • gruppdynamik, organisationsfrågor och arbetsmiljö
 • stödjande eller rådgivande arbete.

Som nyutexaminerad kan det vara svårt att få sitt drömjobb på en gång. Arbetsmarknaden är väldigt konjunkturkänslig. För att bredda dina möjligheter kan du komplettera med andra ämnen. Många studenter väljer att bredda sin kompetens med exempelvis juridik, genusvetenskap, IT, företagsekonomi, informatik, organisation eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Självklart kan du också vidareutbilda dig med att exempelvis läsa ett masterprogram.

Karriärstöd

Under din studietid finns det möjlighet att kontakta programmets studievägledare för stöd, motivation och vägledning. Bland annat erbjuder de professionell individuell utveckling som löper som en röd tråd genom dina studier fram till termin 6. Tillsammans arbetar ni med att hitta din ämnesinriktning och ditt specialområde som kan leda till arbete.

Under hela din studietid erbjuder även UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin