Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 hp

Utbildningsplan, SBV1K

Kod
SBV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Institutionen för psykologi, Sociologiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att ge en bred bas inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi och socialpsykologi (vid Sociologiska institutionen) samt ge en tillämpning av ämnena inom området utvärdering.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet skall studenten

  • kunna visa kunskap och förståelse om pedagogikens, psykologins och socialpsykologins centrala ämnesområden, inbegripet kunskap om områdenas vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet skall studenten kunna

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet skall studenten kunna

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Programmets uppläggning

Programmet innehåller ämnesprogression (djup) upp till 90 högskolepoäng inom ett av följande ämnen: Pedagogik, Psykologi eller Socialpsykologi. Inom huvudområdet fullgörs ett examensarbete med omfattning av 15 högskolepoäng. Vidare omfattar programmet progression (bredd) genom att kurser läses i de två icke fördjupade ämnena.

Studenterna läser under utbildningens tre inledande terminer,1 Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, termin 2 Sociologi och Socialpsykologi A och termin 3 Pedagogik A. Efter att studenterna läst samtliga tre A-kurser sker val av ett huvudområde för fördjupning inom något av de tre ämnena, pedagogik, psykologi eller socialpsykologi, som studenterna läser upp till C-nivå. Här fördelas kursgruppen jämnt över huvudområdena. Studenten har alltså platsgaranti till ett av de tre ämnena, men är ej garanterad ett visst ämne. Efter studenternas val baseras urvalet, i händelse av för många sökande till ett och samma ämne, i första hand på betygen på hel kurs på de kurser man läst i sin helhet under de de två första terminerna inom programmet, på så vis att högre betyg ger förtur, i andra hand på lottning. På femte terminen läser samtliga studenter inom programmet en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering.

Kurser som ingår i programmet

Termin 1: Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Termin 2: Sociologi och Socialpsykologi A

Termin 3: Pedagogik A

Termin 4: Psykologi B eller Socialpsykologi B eller Pedagogik B

Termin 5: Utvärdering B

Termin 6: Psykologi C eller Socialpsykologi C eller Pedagogik C

Undervisning

Undervisningsformer är bl.a. föreläsningar, lektioner, seminarier och praktiska övningar. I kursplanerna anges undervisningsformerna för respektive kurs. Utbildningen ges på heltid i sex terminer. Programmets ämnesstudier har genomgående forskningsanknytning. I slutet av programmet författas ett vetenskapligt examensarbete under handledning. Kurserna läses i den ordning aktuell studieplan föreskriver med individuell ordningsföljd av ämnena.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena socialpsykologi, psykologi eller pedagogik, inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet, samt med 30 högskolepoäng inom något bioområde.

Övriga föreskrifter

BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING

Examinationsformerna varierar mellan olika kurser, vilket framgår av kursplanerna. Som betyg används väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övergångsbestämmelser

Denna utbildningsplan gäller för de studenter som påbörjat utbildningen höstterminen 2013.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin