Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 hp

Utbildningsplan, SBV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SBV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 mars 2011
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Institutionen för psykologi, Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2011/47

Doss 3:1:1

Beteendevetenskapligt kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng.

UTBILDNINGENS SYFTE

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att ge en bred bas inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi och sociologi samt ge en tillämpning av ämnena inom området utvärdering.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTET

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet skall studenten

- kunna redovisa kunskaper om pedagogikens, psykologins och sociologins centrala ämnesområden, vetenskapliga grund och forskningsmetoder samt tillämpning i samhället.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet skall studenten kunna

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- redovisa kunskap om beteendevetenskapliga teorier och metoder för utredning och utvärdering,

- planera, leda och genomföra förändrings- och utvärderingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet skall studenten kunna

- visa förmåga att inom sitt valda fördjupningsområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)

Programmets uppläggning

Programmet innehåller ämnesprogression (djup) upp till 90 högskolepoäng inom ett av följande ämnen: Pedagogik, Psykologi eller Sociologi. Inom huvudområdet fullgörs ett examensarbete med omfattning av 15 högskolepoäng. Vidare omfattar programmet progression (bredd) genom att kurser läses i de två icke fördjupade ämnena.

Studenterna läser under utbildningens tre inledande terminer, termin 1 Psykologi A, termin 2 Sociologi A och termin 3 Pedagogik A. Efter att studenterna läst samtliga tre A-kurser sker val av ett huvudområde för fördjupning inom något av de tre ämnena, pedagogik, psykologi eller sociologi, som studenterna läser upp till C-nivå. Här fördelas kursgruppen jämnt över huvudområdena. Studenten har alltså platsgaranti till ett av de tre ämnena, men är ej garanterad ett visst ämne. Efter studenternas val baseras urvalet, i händelse av för många sökande till ett och samma ämne, i första hand på betygen på hel kurs på de kurser man läst i sin helhet under de de två första terminerna inom programmet, på så vis att högre betyg ger förtur, i andra hand på lottning. På femte terminen läser samtliga studenter inom programmet en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering.

Kurser som ingår i programmet

Termin 1: Psykologi A

Termin 2: Sociologi A

Termin 3: Pedagogik A

Termin 4: Psykologi B eller Sociologi B eller Pedagogik B

Termin 5: Utvärdering B

Termin 6: Psykologi C eller Sociologi C eller Pedagogik C

Undervisning

Undervisningsformer är bl.a. föreläsningar, lektioner, seminarier och praktiska övningar. I kursplanerna anges undervisningsformerna för respektive kurs. Utbildningen ges på heltid i sex terminer. Programmets ämnesstudier har genomgående forskningsanknytning. I slutet av programmet författas ett vetenskapligt examensarbete under handledning. Kurserna läses i den ordning aktuell studieplan föreskriver med individuell ordningsföljd av ämnena.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena sociologi, psykologi eller pedagogik, inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet, samt med 30 högskolepoäng inom något bioområde.

Övriga föreskrifter

Bedömning och betygssättning

Examinationsformerna varierar mellan olika kurser, vilket framgår av kursplanerna. Som betyg används väl godkänd, godkänd och underkänd.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Denna utbildningsplan gäller för de studenter som påbörjat utbildningen höstterminen 2011.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin