Examensarbete i logopedi - masternivå

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3LG513

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Under kursen ska du tillägna dig såväl djupa kunskaper inom valt projektområde som fördjupade färdigheter i vetenskapligt arbete. Inom kursen ska ett självständigt projekt med anknytning till logopedisk forskning planeras, genomföras, muntligt och skriftligt redovisas samt försvaras vid ett seminarium. Resultatet av arbetet redovisas i form av en vetenskaplig artikel med ramberättelse. Projektarbetet utformas individuellt, projektplan och handledare ska godkännas av examinator innan projektet påbörjas. Denna kurs bör läsas sist i en masterexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin