Examensarbete i logopedi - masternivå

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3LG513

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Under kursen ska du tillägna dig såväl djupa kunskaper inom valt projektområde som fördjupade färdigheter i vetenskapligt arbete. Inom kursen skall ett självständigt projekt med anknytning till logopedisk forskning planeras, genomföras, muntligt och skriftligt redovisas samt försvaras vid ett seminarium. Resultatet av arbetet redovisas i form av en vetenskaplig artikel med ramberättelse. Projektarbetet utformas individuellt, projektplan och handledare ska godkännas av examinator innan projektet påbörjas.

Kursen kan utgöra kravet på ett självständigt arbete om 30 hp i en masterexamen med huvudområde logopedi. Denna kurs bör läsas sist i en masterexamen.

Distanskursens upplägg

Under första terminen genomförs 1-2 seminarier via Zoom om projektplan. Därutöver genomförs ett obligatoriskt progressionsseminarium per termin under resten av kursen. Dessa ges via Zoom. Kursen innehåller alltså sammanlagt ca fem schemalagda obligatoriska tillfällen via Zoom. Den schemalagda undervisningen sker alltid dagtid.

Vid kursens slut presenteras uppsatsen vid ett seminarium som genomförs på campus (Biomedicinskt Centrum, Uppsala). Närvaro på campus krävs vid två tillfällen: när du lägger fram din uppsats, samt vid opponering på annan students uppsats. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattformen Studium samt via e-post. För att kunna delta i undervisningen krävs en dator med internetanslutning, samt ett headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin