Svenska som andraspråk C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS081

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Fördjupa dig i ämnet svenska som andraspråk ur både ett didaktiskt och vetenskapligt perspektiv. Detta är en fortsättningskurs för dig som läst 60 hp Svenska som andraspråk. Du lär dig om teorier och metoder för att studera svenska som andraspråk och du skriver ett självständigt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av en kurs i ämnesdidaktik, en kurs i teori och metod och ett självständigt arbete om 15 hp.

Teori och metod i svenska som andraspråk - en kurs som ger dig en översikt av ämnets forskningsområden och teoriutveckling. Kursen fokuserar särskilt på ordinlärning, grammatik och fonologi i ett andraspråksperspektiv, sociala och kognitiva aspekter av andraspråksinlärning samt sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet i skolan och i samhället. I kursen varvas teoretiska och praktiska moment och du övar på att kritiskt granska forskning.

Ämnesdidaktiska perspektiv - I kursen fördjupar du dina kunskaper om skolämnet svenska som andraspråk, får större kännedom om didaktisk forskning samt möjlighet att utveckla dina didaktiska färdigheter. I kursen sätts skolämnet svenska som andraspråk i ett större perspektiv, organisatoriskt, historiskt och ideologiskt. Du får kritiskt reflektera över ämnets framväxt och dess komplexa roll och funktion idag samt blicka utåt för att undersöka hur andraspråksundervisning kan organiseras på andra sätt. Med utgångspunkt i vetenskaplig och pedagogisk litteratur får du diskutera hur man kan anordna undervisning som tillåter användande av flera språk samt öva på att planera undervisning utifrån rådande styrdokument och aktuell forskning. Kursen bygger vidare på moment ur A- och B-kurserna och den ger dig goda kunskaper i didaktisk teori och metod som kan användas till uppsatsskrivande och vidare forskning.

Självständigt arbete - Delkursen innebär att du ska skriva en C-uppsats. Uppsatsen, som är ett självständigt examensarbete, består av en undersökning inom svenska som andraspråk . Uppsatsämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång lär du dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin