Spanska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 november 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet,210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Den ingår även i gymnasielärarprogrammet, 300 högskolepoäng. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12, 2005-06-23 och 2006-11-16.

Behörighetskrav

Spanska A och minst 15 p/22,5 hp på Spanska B, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation

och mottagare

- ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera språkligt material

- ha fördjupade teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap och

ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera texter

- i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt

arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling,

analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning

av källor)

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Övningar i översättning från svenska till spanska.

Skriftligt prov i översättning från svenska till spanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta

svensk text till idiomatisk spanska

- kunna använda ett varierat och nyanserat spanskt ordförråd

- vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och

spanskt språkbruk

- vara mycket väl förtrogen med relevanta grammatikor och ordböcker

Delkurs 2. Litteraturkunskap I (7,5 hp)

Orientering om litteraturvetenskaplig metodik och terminologi på grundval av ca 1 200 sidor skönlitteratur.

Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken

- kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella

sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och

idémässiga särdrag

- ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika

perioder

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)

Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad spanska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller

litteratur eller kultur och samhälle

- kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

- kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

- kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till

primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad spanska skriftligt presentera den genomförda

undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet spanska och får tillsammans med Spanska A och Spanska B ingå som huvudämne i kandidatexamen. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Spanska D 1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Spanska D 2 och Spanska E).

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Spanska D 1 krävs kandidatexamen vari ska ingå Spanska C.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin