Intersektionalitet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SC038

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs grundexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng, varav minst 60 poäng/90 högskolepoäng inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande (Öppen)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha utvecklat en fördjupad förmåga att formulera och analysera sociala problemställningar utifrån en förståelse av teoribildning om intersektionalitet
  • ha utvecklat en fördjupad förmåga till kritisk reflektion över vad samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet innebär för teoribildning samt utveckling av metod och analys i forskning inom dessa olika områden
  • ha förmåga till kritisk reflektion över teoriutveckling om intersektionalitet

Innehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att formulera och analysera sociala problemställningar utifrån en förståelse av teoribildning om intersektionalitet. Syftet är vidare att studenten utvecklar sin förmåga till kritisk reflektion över vad samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet innebär för teoribildning samt utveckling av metod och analys i forskning inom dessa olika områden. Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om intersektionalitet med fokus på intersektioner i relation till teoribildning om respektive kategoriseringsbegrepp. Kursen tar även upp aktuella empiriska studier med intersektionalitetsperspektiv och belyser metodfrågor i genomförande av sådana studier.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro av obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Delkurserna examineras genom hemskrivning och/eller inlämningsuppgifter och seminarier. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Hemskrivningar och inlämningsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas inom 10 dagar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin