Genusvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd A-kurs: 20 p/30 hp i Genusvetenskap eller Feministiska studier.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och insikter i tvärvetenskaplig genusforskning och det könsteoretiska forskningsområdet. Kursen innefattar även en tematisk fördjupningsdel. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera, problematisera och tillämpa valda teorier och metoder från ett makt- och genusteoretiskt perspektiv redogöra för och diskutera olika genushistoriska analyser göra självständiga genusteoretiska analyser av kulturella representationer redogöra för genusvetenskapliga teorier och metoder kopplade till ett specifikt problemområde självständigt författa en kortare uppsats om ett valt problem inom det genusvetenskapliga området, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner samt själv eller tillsammans med andra studenter ansvara för delar av seminariediskussionerna genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Innehåll

Moment 1: Feministiska teorier och metoder, 12 hp. Momentet syftar till att ge en historisk bakgrund och en aktuell orientering i genusteoretiska problemområden och genusvetenskapliga metoder.

Moment 2: Temafördjupning, 6 hp. Momentet syftar till att ge en ämnesteoretisk och ämnesmetodisk fördjupning inom ett aktuellt genusvetenskapligt problemområde.

Moment 3: Projektarbete och forskningsmetodik, 12 hp. Momentet syftar till att ge studenterna insikter i forskningsmetodik samt lära dem att tillämpa sina kunskaper genom ett självständigt arbete. Momentet ska också träna studenterna i kritiskt tänkande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin