Genusvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 november 2007
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd A-kurs: 30 hp i Genusvetenskap eller Feministiska studier.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och insikter i aktuella teoretiska och metodiska frågor inom genusvetenskap. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete.

Förväntade studieresultat:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera, problematisera och tillämpa valda teorier och metoder från ett makt- och genusteoretiskt perspektiv, redogöra för och diskutera olika genusteoretiska analyser, göra självständiga genusteoretiska analyser av kulturella representationer, identifiera och redogöra för centrala riktningar och resonemang i feministisk vetenskapskritik, identifiera och självständigt förhålla sig till genusvetenskapens viktigaste metoder, självständigt författa en kortare uppsats om ett valt problem inom det genusvetenskapliga området, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats, aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner samt själv eller tillsammans med andra studenter ansvara för delar av seminariediskussionerna, genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Innehåll

Moment 1: Genusteoretisk fördjupning 7,5 hp

Momentet syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella och centrala forskningsfrågor inom genusvetenskapen och med fokus på hur dessa tillämpas teoretiskt.

Moment 2: Feministiska vetenskapsstudier, 7,5 hp

Momentet syftar till att, främst genom originaltexter, ge en ökad kunskap i aktuell teoribildning inom feministiska vetenskapsstudier – om forskarens genus, forskningens genus, feministisk vetenskapsteori och naturvetenskaplig genusforskning – samt genom eget självständigt arbete fördjupa dessa kunskaper.

Moment 3: Metoder i genusvetenskapen, 7,5 hp

Momentet syftar till att introducera, kritiskt diskutera och värdera ett urval av genusforskningens vanligaste metoder eller arbetssätt, såväl kvalitativa som kvantitativa.

Moment 4: Uppsats, 7,5 hp

Momentet syftar till att ge studenterna färdighet i att tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper i form av ett självständigt skriftligt arbete, och att ge träning i kritiskt tänkande

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. Uppsats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin