Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG323

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG323
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inklusive 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska få avancerad kunskap om molekylära mekanismer som ligger bakom patogenesen av de vanligaste infektionssjukdomarna.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för struktur och funktion hos infektiösa virus, bakterier, parasiter och svampar samt ange vad som skiljer de olika grupperna av infektiösa organismer åt.
 • redogöra för olika steriliseringsmetoder och hygieniska aspekter av infektionsbiologin
 • beskriva ett generellt infektionsförlopp och namnge de olika huvudstegen
 • redogöra för de viktigaste delarna av människans immunsystem samt vilka delar som är viktiga vid olika typer av infektioner
 • beskriva de vanligaste virulensfaktorerna hos bakterier, virus, parasiter och maskar samt hur de har evolverat och hur de kan överföras
 • redogöra för de vanligaste diagnostik- och behandlingsmetoderna inom infektionsbiologin samt mekanismer för antibiotikaresistens
 • arbeta säkert med infektiösa mikroorganismer
 • analysera infektionsbiologiska försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera testbara hypoteser utifrån de analyserade data
 • kritiskt analysera vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
 • leda och sammanfatta diskussioner under seminarier och minisymposium
 • kommunicera infektionsbiologisk kunskap skriftligt, muntligt och bildmässigt
 • Innehåll

  Föreläsningar

  Under kursen kommer ett stort antal inbjudna föreläsare från sjukhus, myndigheter och företag föreläsa om de senaste rönen inom olika aspekter av infektionsbiologi.

  Generell infektionsbiologi: Historia, principer för klassificering av infektiösa organismer i bakterier, virus, svampar och protozoer.

  Bakteriologi: Den principiella strukturen av bakterier, speciellt strukturer viktiga för patogenicitet och virulens. Generella egenskaper för medicinskt viktiga bakteriella infektionssjukdomar. Vikt av olika virulensfaktorer, t.ex. exotoxiner, endotoxin, sekretionssystem, invasionsförmåga, intracellulär överlevnad, antigenvariation och andra mekanismer för att undvika immunsystemet.

  Virologi: Komponenter och strukturer av viruspartiklar och basen för virus klassificering. Stegen vid en virusinfektion och biologiska skillnader mellan RNA- och DNA-virus. Huvudsakliga värdförsvar mot virala infektioner. Basen för diagnostik, immunprofylax, drogbehandling och drogresistens.

  Parasitologi och mykologi: Generella och specifika egenskaper hos infektiösa protozoer, maskar och svampar. Klimatets påverkan på infektionsspektret.

  Immunologi: Naturliga barriärer. Funktion av patogenassocierade molekylära mönster (PAMP) och tollreceptorer. Inflammation. Principen för komplementsystemet. Medfödd immunitet, dendritiska celler, NK-celler, antigenpresenterande celler, interferon. Koppling till adaptiva immunsystemet. Adaptiva immunsystemet, MHC, antikroppar, T-cellreceptorer, superantigen, T-mördarceller.

  Virulensfaktorer: Huvudsakliga metoder för identifiering av virulensfaktorer (IVET, subtraktiv hybridisering, transposon-mutagenes och användande av genfusioner). Kemotaxis och tvåkomponentsystem. Olika metoder för bindning och invasion av värdceller, principer för intracellulär överlevnad, sekretionssystem, toxiner, genreglering. Överföring och evolution av virulensfaktorer. Olika teorier för evolution av virulens.

  Diagnostik: Växt av mikroorganismer. Huvudtyperna av mikroskopi använda vid analys av infektionssjukdomar. Basen för PCR, RT-PCR, immunfluorescens, ELISA, FACS och Western blotting.

  Vaccinering och fagterapi: Basala principer för vaccination. Socioekonomiska aspekter på vaccinering. Betydelse av adjuvant. Nya typer av vaccin. Basen för fagterapi.

  Antibiotika och antibiotikaresistens: Principer för antibiotikamekanismer. Definition av bakteriostatisk och bakteriocidal. Mekanismer för uppkomst av antibiotikaresistens och dess betydelse inom sjukvården. Rationell användning av antibiotika.

  Laborationer

  - Studier av verkningsmekanismer av antibiotika. Identifiering av resistensmutationer.

  - Identifiering av okänd anti-mikrobiell substans.

  - Studier av värd-parasitinteraktioner. Tollreceptorer och PAMP.

  Seminarier

  Läsande och kritisk granskning av aktuella vetenskapliga artiklar inom infektionsbiologin. Lärarledda gruppdiskussioner.

  Konstruktion av superbakterie. Diskussioner i grupp och presentation. Förståelse av virulensfaktorer.

  Minisymposium

  Under kursen kommer studenterna delas in i grupper om två personer. Gruppen kommer att läsa en aktuell vetenskaplig artikel från en av de berörda infektiösa organismerna på kursen. Ett vetenskapligt abstrakt skrivs, en presentation förbereds och presenteras inför kursen.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

  Examination

  Deltagande i laboratoriekurs, minisymposium och seminarier obligatoriskt. Två skriftliga examina ingår: en detaljkunskapstentamen efter halva kursen (Delprov 1, 4,5 hp) och en övergripande tentamen (Delprov 2, 6 hp) vid kursens slut. Godkänt betyg kräver godkända obligatoriska moment samt godkänt resultat på bägge tentamina.

  Övriga föreskrifter

  Får tillgodoräknas i en examen tillsammans med kursen 1BL178 Molekylär infektionsbiologi NV1, 7,5 hp, som sammanlagt 21 hp.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin