Textilvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HT302

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HT302
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Textilvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Konstvetenskapliga institutionens styrelse, 29 januari 2008
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursansvarig institution är Konstvetenskapliga institutionen. Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-24 och reviderad av Konstvetenskapliga institutionen 2008-01-29.

Kursen, som ges på heltid, är fristående och utgör B-nivå inom ämnet textilvetenskap.

SYFTE

Kursen avser att ge en fortsatt översikt över det textil- och dräkthistoriska förloppet i historia och nutid. I kursen ingår att bestämma, analysera, förklara och tolka textila föremål/företeelser. Kursen är avsedd för dem som vill skaffa sig en grundläggande orientering i ämnet. Det avslutande momentet ger övning i att skriva textilvetenskaplig text.

Behörighetskrav

Textilvetenskap A eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- ha fördjupade kunskaper om det textilhistoriska förloppet i Norden och övriga världen

- ha grundläggande kunskaper om det dräkthistoriska förloppet i Norden och övriga världen

- kunna uppvisa fördjupad förmåga att bestämma, analysera, förklara och tolka textila föremål/företeelser i deras samhälleliga kontext

- ha grundläggande kunskaper om källkritik och textilvetenskaplig metod samt

kunna författa en textilvetenskaplig text.

Innehåll

Moment 1. Textilhistoria, 10,5 hp

Moment 2. Grundläggande dräkthistoria, 9 hp

Moment 3. Metod och källkritik, 3 hp

Moment 4. Uppsats, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, analysseminarier, studiebesök och handledning. I undervisningen ingår muntliga och skriftliga övningar.

Examination

På moment 1 – 3 sker redovisningen genom examinatorium och muntlig redovisning. Moment 4 utgörs av uppsatsskrivning. Här ska den studerande arbeta med problemformulering, materialinsamling, bearbetning och skriftlig presentation enligt anvisningar. Som betyg används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart skall betygssättande lärare/kursansvarig lärare informera om vilken undervisning som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall kursansvarig lärare presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin