Språk, kultur och tanke

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN245

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN245
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik B, C eller D.

Behörighetskrav

30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för gemensamma och särskiljande drag i världens språk, med fokus på relationen mellan språk och kultur

- belysa det nära sambandet mellan språk och kultur ur olika perspektiv, såsom språkstruktur, samtalsmönster, språkutveckling, översättning och litteratur

- redogöra för huvudteorierna om sambanden mellan språk och tanke samt språk och kultur

- resonera kring relationen mellan språk och identitet med hjälp av relevanta språkvetenskapliga termer och illustrera resonemangen med egna exempel

- beskriva skillnaderna mellan skriftlös och skriftlig kultur

- belysa med hjälp av konkreta exempel sambanden mellan några metaforer och deras kulturspecifika drag

- tillämpa de teoretiska kunskaperna vid analys av givna språkliga material

- presentera sina analyser på ett vetenskapligt sätt

Innehåll

Kursen ska ge en översikt över språk- och kulturmöten genom en presentation av språkvetenskaplig forskning inom dessa områden, bl.a. om tvärkulturell semantik och pragmatik, tvärspråkliga samtalsstilar, språk och tanke, språk, kultur och litteratur, kulturella aspekter på översättning och tolkning, språkanvändning i flerspråkiga miljöer samt diskussion av ett antal konkreta fallstudier.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. Obligatorisk närvaro vid gruppövningstillfällen, hemuppgift samt skriftlig tentamen. Kunskapskontroll sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av referat- och tillämpningsuppgifter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom huvudområdet lingvistik, varav ett självständigt arbete om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin