Grekiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GR305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GR305
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 maj 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 15 p/22,5 hp i Grekiska B.

Mål

Kursens syfte är att på grundval av Grekiska B ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik.

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

* språkligt och innehållsligt någorlunda korrekt analysera och interpretera

- de texter på attisk prosa som ingår i kursen

- de texter på jonisk och efterklassisk prosa som ingår i kursen

- de texter från Homeros, lyriken och dramat som ingår i kursen

* under handledning genomföra en kortare litterär, språklig/filologisk eller kulturhistorisk studie kring ett antikt grekiskt textmaterial och i samband med detta

- under handledning planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) arbetsuppgiften, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

- under handledning finna för uppgiften relevant litteratur samt läsa in och i stort sett korrekt referera relevanta delar av denna litteratur

- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån materialet och därvid kritiskt bedöma sekundärlitteraturen vad gäller dess argumentation och resultat

- presentera studien i form av en välstrukturerad uppsats skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och i enlighet med vedertagna konventioner vad gäller struktur och typografi, där källor citeras och refereras på ett adekvat sätt och hänvisningar och bibliografiska referenser är korrekt utformade

- värdera studiens resultat ur ett genusperspektiv

- muntligen presentera och diskutera uppsatsen i en seminariemiljö

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Attisk, jonisk och efterklassisk prosa, 7,5 hp

C:a 150 sidor attisk, jonisk och efterklassisk prosa utöver vad som tidigare lästs, valda ur Thukydides, Platon, Demosthenes, Herodotos, Hippokrates, Nya testamentet samt författare som Plutarchos, Dion från Prusa, Epiktetos, Marcus Aurelius och Lukianos, läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form.

Kunskapskontroll sker genom muntligt slutprov.

Delkurs 2. Epik, lyrik, drama, 7,5 hp

C:a 2500 vers utöver vad som tidigare lästs, valda ur Homeros, lyriken, tragedin, komedin och hellenistiska diktare som Kallimachos, Apollonios Rhodios och Theokritos, läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form.

Kunskapskontroll sker genom muntligt slutprov.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp

Examensarbetet utgörs av ett skriftligt arbete baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur.

Examensarbetet behandlas vid en seminarieövning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet Grekiska och ger den fördjupning som krävs för filosofie kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin