Franska C, skriftlig språkfärdighet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta

svensk text till idiomatisk franska

- kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd

- kunna redogöra för skillnader och likheter mellan svenskt och

franskt språkbruk

- ha kunskap om relevanta grammatikor och ordböcker

Innehåll

Övningar i översättning från svenska till franska.

Examination

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

För fördjupning till filosofie kandidatexamen krävs avslutade kurser Franska A1 och Franska B1 samt ytterligare 22,5 högskolepoäng på C-nivån, varav ett självständigt arbete om 15 hp.

För fördjupning till filosofie magisterexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1), varav ett självständigt arbete om 15 hp och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1/D2 och Franska E), varav ett självständigt arbete om 30 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Franska C, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin