Franska D11

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR040

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR040
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med franska som huvudområde (Franska A-C)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare

- ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser

Innehåll

Kursen innehåller 2 valfria kurser som väljs bland följande: Avancerad fransk språkvetenskap, Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod, Forn- och medelfranska.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 hp; valfri)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde

- kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet

- kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna

- kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna

- kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp; valfri)

Fördjupning i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad delkurs ska studenten

- ha tillägnat sig fördjupad insikt i skönlitterära verk från olika perioder och kunna kritiskt diskutera dessa på franska

- kunna redogöra muntligt och skriftligt på franska för de lästa verkens plats i kulturella, sociala och politiska sammanhang

- kunna diskutera litterära verks förhållande till en tradition

- kunna se produktionen och receptionen av litterära verk i ett samhällsperspektiv

- kunna redogöra för skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna

- kunna förklara litteraturvetenskapens utveckling och redogöra för viktiga litteraturvetenskapliga begrepp

- kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett franskt skönlitterärt verk

- kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts

Delkurs 3. Forn- och medelfranska (7,5 hp; valfri)

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska

- kunna redogöra för och förklara forn- och medelfranskans grammatik såväl ur synkron som diakron synpunkt

- kunna redogöra för och förklara medeltidens franska litteraturhistoria

- kunna beskriva det franska språkets historia

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

För fördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 15 hp på avancerad nivå i huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 45 hp, varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin