Fornisländska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS115

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS115
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår som valfri delkurs i Svenska 4 eller Svenska språket/Nordiska språk C. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31 och senast ändrad 2007-11-08.

Behörighetskrav

Svenska språket/Nordiska språk B, eller Isländska 1 och 2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna läsa och översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera de texter som ingår i kursen

- kunna använda normaliserade prosatexter på fornisländska som källor med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- kunna redogöra för det fonologiska systemet och de viktigaste ljudförändringarna (avljud, omljud, brytning)

- kunna använda relevanta ordböcker

- känna igen regelbundna kasusformer samt känna till fornisländskans böjningskategorier och kasussystemet i den utsträckning som behövs för att identifiera viktiga satsdelar i texten.

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i fornisländska samt kännedom om nutida isländska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. För godkänt betyg krävs fullgjord transkriptionsuppgift.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör antingen en valfri del av tredje terminens studier inom Svenska språket/Nordiska språk eller en valfri del i fjärde terminens studier i Svenska inom Lärarprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin