Musikpsykologi A2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS731

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2PS731
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 december 2008
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Musikpsykologi A I, 15 hp

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- redogöra i stora drag för den musikaliska utvecklingen från fostertiden till ålderdomen,

- beskriva olika metoder för att studera spädbarns musikaliska förmågor och upplevelser,

- återge huvuddragen i de viktigaste teorierna om musikens roll ur ett evolutionärt perspektiv,

- diskutera olika definitioner av begreppet musikalitet och deras konsekvenser för mätmetod,

- sammanfatta de viktigaste tillämpningarna och interventionerna ämnade för musiker och musiklärare, inklusive deras respektive för- och nackdelar,

- aktivt delta i diskussioner om hur musikpsykologisk forskning kan tillämpas i musikalisk inlärning och undervisning.

Innehåll

Delkurs 1 Musikalisk utveckling, 5 hp

Denna delkurs behandlar teorier och empiriska studier om utveckling av musikaliska begrepp och preferenser för musik, vidare om påverkan och betydelse av musik samt egen musikalisk aktivitet alltifrån fostertiden till vuxen ålder, fast med tyngdpunkt på barn- och ungdomstiden. I anslutning härtill diskuteras konsekvenser för undervisning i musik. Ett särskilt avsnitt ägnas åt att diskutera musik ur ett evolutionsteoretiskt perspektiv.

Delkurs 2 Musikalisk begåvning och personlighet, 5 hp

Denna delkurs innebär en översikt över teorier och undersökningar om musikalisk begåvning och personlighet. Den anknyter till psykometri, perceptions-, kognitions- och emotionspsykologi samt musikpedagogik. Exempel på olika tester av musikalitet presenteras och diskuteras. Traditionella synsätt på musikalisk begåvning kontrasteras mot alternativa synsätt, samt diskuteras med hänsyn till deltagarnas personliga erfarenheter.

Delkurs 3 Tillämpningar för inlärning och undervisning, 5 hp

Denna delkurs ger en översikt över modern forskning inriktad på tillämpningar för musiker och musiklärare. Kursen behandlar sådana aspekter som effektivitet hos olika undervisningsmetoder, användning av datorer i undervisning, metoder för att motverka rampfeber samt minnesstrategier. Möjlighet till individuell fördjupning ges med skrivning av PM.

Undervisning

Undervisningen innebär huvudsakligen lektioner med demonstrationer och diskussioner, samt skrivning av PM.

Examination

Examination sker i form av hemskrivning och en skriftlig PM. Betygsskala U-G-VG. För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs att man är väl godkänd på minst två av delkurserna.

För fullgjord kurs bedöms studentens prestation även i termer av ECTS-betygsskalan. På begäran från studenten, redovisas denna tilläggsinformation på intyg.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på halvfart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin