Arabiska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB520

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB520
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 januari 2009
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Arabiska A och B samt minst 22,5 hp i Arabiska C.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap

redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning texter

översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier och tolkningsmetoder

översiktligt redogöra för olika sätt att beskriva språk

översiktligt redogöra för språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material

Avseende delkurs 2: Inledning till arabisk filologi

med utgångspunkt i arabiska exempeltexter:

a) redogöra för hur litteraturvetenskaplig metodik kan tillämpas på modern prosa

b) redogöra för hur litteraturvetenskaplig metodik kan tillämpas på modern poesi

c) redogöra för hur en textedition kan utföras av en kort klassisk text

d) redogöra för problem och metoder vid studiet av en arabisk dialekttext

e) redogöra för syntax och stilistik utifrån en klassisk eller modern text

Avseende delkurs 3: Specialarbete

genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i den första delkursen

korrekt transkribera arabisk text med ett reversibelt transkriptionssystem

dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt

planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta

referat av relevanta delar av denna litteratur

tillgodogöra sig mera avancerad facklitteratur som är relevant för studien

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett

korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

bedöma en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

Innehåll

Delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap, 7,5 hp (Introduction to the theory of science and linguistics)

Delkurs 2: Inledning till arabisk filologi, 7,5 hp (Introduction to Arabic philology)

Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (Exam paper for the bachelor's degree)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på examensarbetet och minst en av de övriga delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom huvudområdet semitiska språk/arabiska och ger tillräcklig fördjupning till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap

Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm 2000.

Lagerholm, P. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund 2005

Bergsten, S. Litteraturvetenskap. En inledning. 2. uppl. Lund 2002.

Dahl, Ö. Språkets enhet och mångfald. Lund 2004.

Material som tillhandahålls till kopieringspris av föreläsarna kan tillkomma.

Delkurs 2: Inledning till arabisk filologi

a) litteraturvetenskaplig metodik: prosa

Litteraturteori

1.Staffan Bergsten, Litteraturvetenskap. En inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 9-18

2.Horace Engdahl, "Att skriva om litteratur" i Litteraturvetenskap. En inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 205-13

3.Lars Gustafsson (red.). Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen. Uppl. 2. Alma-serien 24 (Stockholm: Wahlström och Widstrand), 1974

Specialstudier i arabisk litteraturhistoria och litteraturkritik

b) litteraturvetenskaplig metodik: poesi

Litteratur meddelas av läraren.

c) metodik vid dialektstudium

Versteegh, Kees, ed. Encyclopedia of Arabic language and linguistics. Associate editors M. Eid, A. Elgibali, M. Woidich, and A. Zaborski. Vol. I-IV. Leiden - Boston: Brill, 2006-08. Valda artiklar

Fischer-Jastrow, Handbuch der arabischen Dialekte, Wiesbaden 1980 (svensk översättning kan erhållas på institutionen), valda delar.

Woidich, Manfred, and Peter Behnstedt. Arabische Dialektgeographie: Eine Einführung, Handbuch der Orientalistik. Abt. 1, Der Nahe und Mittlere Osten = The Near and Middle East, Bd 78. Leiden: Brill, 2005. Valda delar

d) metodik vid textedition

Litteratur meddelas av läraren.

e) syntaktisk och stilistisk analys

Badawi, Elsaid, Michael G. Carter, and Adrian Gully. Modern Written Arabic: A comprehensive grammar. London: Routledge, 2004. Valda delar

Dahlgren, Sven-Olof. Arabisk högspråklig grammatik. Göteborg: Anatole Media, 2005. Valda delar.

Isaksson, Bo. Introduktion till arabisk textlingvistik, Uppsala 2008 (kompendium).

Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen

Om uppsatsskrivning i allmänhet

1.Eric Johannesson och Marie-Christine Skuncke, Lathund för doktorander och uppsatsförfattare, Litteraturvetenskapl. inst., (Uppsala Univ. Nr 1 1991) el. sen.

2. Anette Månsson, Uppsats- och PM-skrivande: rutiner och tips för författare och opponent, Institutionen för lingvistik och filologi, rev. uppl. 2001-09-18. Se länken:

http://www.lingfil.uu.se/afro/semitiska/grundutbildning/Uppsats_AM.pdf

Kvalitetskriterier för examensarbete

Se länken: http://www.lingfil.uu.se/afro/semitiska/grundutbildning/uppsatskriterier.html

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin