Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE771

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE771
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Nationalekonomiska institutionens styrelse, 30 september 2009
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Genomgått Nationalekonomi A och B 1-60 hp och godkänd på minst 52,5 hp. Statistik 15 hp.

Mål

Kursens mål är att presentera grundläggande arbetsmarknadsteori med empiriska tillämpningar för svensk arbetsmarknad.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förklara verbalt, grafiskt och matematiskt grundläggande arbetsmarknadsteori

- analysera konsekvenser av olika typer av offentlig politik för arbetsmarknaden

- tillämpa arbetsmarknadsteorin på svensk arbetsmarknad.

Innehåll

Arbetsmarknadens funktionssätt är centralt för människors levnadsvillkor. Löner, anställningsvillkor, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad. Bland moment som tas upp kan nämnas följande:

- Arbetskraftsdeltagande och arbetad tid

- Efterfrågan på arbetskraft

- Löneskillnader, bl.a. humankapitalteori och diskrimineringsteori

- Efterfrågan på utbildning

- Arbetskraftens rörlighet

- Fackföreningar

- Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen på kurslitteraturen. Betygsgraderna är väl godkänd, godkänd eller underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin