Musikvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 25 januari 2010
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikvetenskap A

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- Kunna applicera musikvetenskapliga synsätt och metoder på såväl historiskt som samtida svenskt och utländskt material.

- Kunna redogöra för utvalda delar av svensk musik och musikhistoria, och internationell populärmusik, samt kunna relatera till musiketnologiska och populärmusikaliska perspektiv.

- Kunna söka och utvärdera information ur olika musikvetenskapliga källor och arkiv.

- Kunna självständigt författa en uppsats om ca 15 sidor.

Innehåll

Delkurs 1. Musikhistoria (7,5 högskolepoäng).

Kursen inriktas huvudsakligen på svensk musikhistoria, både konstmusik och andra traditioner, och behandlar olika perspektiv och problem inom den musikhistoriska forskningen.

Delkurs 2. Musiketnologi (7.5 högskolepoäng).

Kursen ger kunskap om elementära musiketnologiska teorier och metoder genom studier av utvalda musikkulturer, deras förutsättningar och villkor.

Delkurs 3. Populärmusikstudier (7.5 högskolepoäng).

Kursen studerar populärmusikaliska uttryck som delar av vidare kulturella, sociala och politiska processer.

Delkurs 4. Uppsats (7.5 högskolepoäng).

Den studerande ska framställa ett självständigt arbete om ca 15 sidor huvudtext.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, repertoarstudier och handledning. Läraren äger rätt att utdela extrauppgifter vid studentens frånvaro från obligatoriska seminarier och när graden av närvaro inte uppfyllts.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar samt ventilering och opposition av uppsats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin