Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 augusti 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

En B, Ma C, Sh A (områdesbehörighet 4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- Beskriva grundläggande programmeringsbegrepp

- Definiera och använda grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfi

- Förklara principerna för modularisering och återanvändning av kod

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- Konstruera program i ett objektorienterat programmeringsspråk i en integrerad utvecklingsmiljö

- Tillämpa programmeringshjälpmedel i en integrerad utvecklingsmiljö

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- Jämföra de två olika programmeringsparadigmna procedurell programmering och objektorienterad programmering.

Innehåll

Programmering i en integrerad utvecklingsmiljö, introduktion till grafikhantering, konstanter, variabler, primitiva datatyper, fördefinierade klasser, beräkningar, metoder, parametrar, flödesstrukturer för selektion och iteration, debugging, egendefinierade klasser, stränghantering, grundläggande datastrukturer, arv, interfaces, polymorfi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Tentamen och projektarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin