Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE771

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE771
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Nationalekonomiska institutionens styrelse, 29 september 2011
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik.

Mål

Kursens mål är att presentera grundläggande arbetsmarknadsteori med empiriska tillämpningar för svensk arbetsmarknad.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förklara verbalt, grafiskt och matematiskt grundläggande arbetsmarknadsteori

- analysera konsekvenser av olika typer av offentlig politik för arbetsmarknaden

- tillämpa arbetsmarkandsteorin på svensk arbetsmarknad.

Innehåll

Arbetsmarknadens funktionssätt är centralt för människors levnadsvillkor. Löner, anställningsvillkor, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad. Bland moment som tas upp kan nämnas följande:

Arbetskraftsdeltagande och arbetad tid

Efterfrågan på arbetskraft

Löneskillnader, bl.a. humankapitalteori och diskrimineringsteori

Efterfrågan på utbildning

Arbetskraftens rörlighet

Fackföreningar

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin