Genusvetenskap C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 september 2011
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Behörighetskrav

Genomgången kurs Genusvetenskap A och B eller Feministiska studier A och B, 60 hp med godkänt resultat

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade och vidgade kunskaper om och insikter i tvärvetenskaplig genusforskning i såväl dess klassiska som aktuella teori- och metoddiskussioner. På denna nivå ställs högre krav på vetenskaplighet vad gäller analys och tillämpning av teoretiska och metodiska resonemang, samt självständig och avancerad problemdiskussion. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-Redogöra för centrala teoretiska inriktningar och forskningsfält inom genusvetenskap

-Föra en självständig argumentation kring ett urval originaltexter inom det genusvetenskapliga fältet utifrån skilda teoretiska utgångspunkter

-Självständigt identifiera, formulera och analysera ett problemområde med avgränsande analytiska frågeställningar, teoretiska och metodiska ansatser, samt genom detta bidra med ny genusvetenskaplig kunskap

-självständigt författa en genusvetenskaplig uppsats

genusvetenskaplig kunskap

Innehåll

I kursen ingår 3 delkurser:

Kursens delar

C1: Genusteoretiska texter 7,5 hp

Syftet med denna delkurs är att utifrån ett urval originaltexter och aktuella teoretiska områden ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i att analytiskt diskutera och problematisera valda genusvetenskapliga ämnen.

C2: Genusvetenskaplig metodologi 7,5 hp

Under denna delkurs är syftet att studenten tränas i att på en fördjupad nivå tillämpa ett urval metodologiska och för genusvetenskapen relevanta vetenskapsteoretiska frågor.

C3: Uppsats 15 hp

Delkursen syftar till utarbetandet av en självständig vetenskaplig uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och problemdiskussioner i mindre grupper, samt individuell handledning av uppsats. Alla seminarier är obligatoriska. Icke lärarledda grupparbeten ingår i undervisningen. Studenten förväntas att självständigt delta i seminariediskussionerna och att själv eller tillsammans med andra studenter kursen ansvara för delar av seminariediskussionerna, genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Examination

Delkurserna 1 och 2: Examinationen sker genom deltagande i seminarier och fortlöpande kunskapskontroll samt avslutande muntligt eller skriftligt prov. Det senare i form av hemskrivningsfrågor och eller PM-uppgift.

Delkurs 3: aktivt deltagande i uppsatsseminarier, framläggande av en självständigt författad uppsats, samt opponering på annan students uppsats.

Samtliga delkurser bedöms med betygen VG, G eller U.

För studerande som underkänts i prov anordnas en omtentamen inom ett par veckor efter ordinarie prov. Vid terminsslut anordnas ett tredje provtillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin