Intersektionalitet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SC038

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 december 2011
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs grundexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng, varav minst 60 poäng/90 högskolepoäng inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att med en intersektionell ansats formulera och analysera sociala problem samt kritiskt reflektera över betydelsen av en sådan ansats för sociologisk teori och metod liksom för förståelsen av samhällsfrågor.

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha fördjupade kunskaper om utvecklingen av teoribildning om intersektionalitet liksom om aktuell teoretisk diskussion om begreppet

- kunna självständigt formulera och kritiskt analysera sociala problemställningar utifrån teoribildning och metodansatser gällande intersektionalitet

- kunna kritiskt reflektera över vad samspelet mellan maktordningar byggda på flera kategoriseringar innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom berörda områden

- kunna relatera teoribildning om intersektionalitet till andra sociologiska teoritraditioner

- kunna självständigt i tal och skrift med kritisk reflektion förmedla vad en intersektionell analys innebär och hur den kan genomföras.

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av teoribildning och aktuell teoretisk diskussion om begreppet intersektionalitet och dess användning för att förstå samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis grundas på begreppen kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet och sexualitet. Vidare behandlar kursen vad en intersektionell ansats innebär för teoribildning samt metodutveckling i forskning inom dessa olika områden. Både relationen till teoribildning om respektive kategorisering och relationen till generell sociologisk teoribildning lyfts fram. Olika metodologiska ansatser för intersektionell ananlys behandlas. Teoretiska och metodologiska problem i intersektionella ansatser belyses utifrån empiriska studier och aktuella internationella vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbeten och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). För att VG ska komma ifråga krävs att hemskrivning och inlämningsuppgifter lämnas in i tid. Restuppgifter kan ges vid examination, men endast vid ett tillfälle och ska inlämnas inom fjorton kalenderdagar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin