Grekiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GR305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GR305
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i klassiska studier och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp i Grekiska B.

Mål

Kursens syfte är att på grundval av Grekiska B ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Delkurs 1-2:

- översätta och syntaktiskt analysera de texter som ingår i kurserna,

- identifiera dialektala särdrag i texterna,

- identifiera och analysera texternas metriska struktur (hexameter, joambisk trimeter, fyra lyriska versmått),

- översiktligt redogöra för de historiografiska och mytologiska traditioner som kommer till uttryck i texterna, och

- diskutera texterna utifrån litteraturvetenskapliga och idéhsitoriska frågeställningar

Delkurs 3 (Självständigt arbete):

- genomföra en kortare studie kring ett textmaterial på grekiska,

- planera och utföra denna studie och deluppgifter inom givna tidsramar,

- söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant sekundärlitteratur,

- självständigt identifiera, formulera och lösa problem,

- tillämpa de formella regler som gäller vid författandet av vetenskapliga verk,

- tillägna sig relevant metodologisk färdighet med beaktande av genusperspektiv,

- muntligen presentera och diskutera vetenskapliga resultat.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Prosa, 7,5 hp

Ca 110 sidor antik och efterantik prosa utöver vad som tidigare lästs läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form. Kunskapskontroll sker genom muntlig eller skriftlig examination.

Delkurs 2. Poesi och drama, 7,5 hp

Ca 2000 vers utöver vad som tidigare lästs läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form. Kunskapskontroll sker genom muntlig eller skriftlig examination.

Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Det självständiga arbetet utgörs av ett skriftligt arbete baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur. Uppsatsen behandlas vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin