Kulturantropologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2012
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Godkänt resultat på fortsättningskurs Kulturantropologi B, 30 hp eller Socialantropologi B, 30 hp

Mål

Kursens mål är att förmedla sådana insikter i antropologisk metodik att den studerande självständigt skall kunna lösa en självständig vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär. Genomförandet av denna uppgift ger dessutom kunskaper om en särskild region, dels med avseende på konkreta etnografiska data, dels med avseende på de speciella antropologiska problem som behandlats med denna regions etnografi som underlag.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- Vara orienterad om aktuella strömningar inom antropologisk teori;

- Ha förmågan att formulera en kulturantropologisk uppgift med hänseende på teori, metod och avgränsning;

- Självständigt kunna lösa en vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär;

- Ha kunskaper om en särskild region både när det gäller etnografiska data och de speciella antropologiska problem som behandlats i denna regions etnografi;

- Ha en tematisk kompetens inom ett viktigt fält inom antropologisk teoribildning;

- Problematisera tillämpad antropologi inom olika samhällssektorer.

Innehåll

Moment 1: Aktuell antropologisk teori och metod (15 hp)

Momentet består av två delar. Den första delen omfattar en gemensam serie föreläsningar och seminarier kring aktuella problem och frågeställningar inom antropologisk teori, metod och tillämpning. Den andra delen är en individuell läskurs som omfattar monografier och artiklar betydelsefulla för uppsatsskrivandet.

Moment 2: Examensarbete (15 hp)

Momentet innebär att en individuell uppsats författas som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet. Uppsatsen skall vara problemorienterad och behandla en avgränsad kulturantropologisk frågeställning och/eller ett givet etnografiskt material. Arbetet baseras företrädesvis på litteraturstudier.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier samt handledning. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker i form av skriftliga prov eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen (Moment 1) samt författande av uppsats (Moment 2). Uppsatsen ventileras normalt på seminarium. Opponentuppdrag är obligatoriskt. Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyget Väl godkänd på examensarbetet medför betyget Väl Godkänd på hela kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin