Musikvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 5 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp av Musikvetenskap A.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

- applicera musikvetenskapliga synsätt och metoder på såväl historiskt som samtida svenskt och utländskt material.

- söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap.

- självständigt författa en uppsats om ca 20 sidor huvudtext.

- genomföra musikanalyser på elementär nivå.

- i stora drag redogöra för ett historiskt förlopp och för skillnaderna mellan olika former av texter kring musik.

- bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

- belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp.

- redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv.

- identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

Innehåll

Uppsats, 7,5 hp

Kursen ger grunderna i uppsatsskrivning. Den studerande skall under kursens gång framställa ett självständigt arbete om ca 20 sidor huvudtext.

Musikteori, 7,5 hp

Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Världsmusik 7,5 hp

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Fördjupningskurs i musikhistoria, 7,5 hp

Kursen har huvudsakligen ett historiskt fokus och tar upp centrala frågeställningar, teoretiska begrepp och modeller. Innehållet variera beroende på om du läser på campus eller distans. Kontakta institutionen för aktuell information.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, repertoarstudier och handledning. Läraren äger rätt att utdela extrauppgifter vid studentens frånvaro från obligatoriska seminarier och när graden av närvaro inte uppfyllts.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar samt ventilering och opposition av uppsats.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte förekomma samtidigt med kursen Musikteori 1 i kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin