Retorik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LV211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 11 september 2012
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 26 oktober 2011.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla den studerandes förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

- redovisa grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder

- demonstrera en utvecklad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

- kritiskt analysera retoriska budskap av olika slag

- reflektera över retoriska budskap utifrån sociala, politiska och historiska faktorer som kön, klass och etnicitet

- reflektera över olika mediers retoriska effekter

- anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

1. Retorikens grunder, 7,5 hp

Grundläggande metodiska och terminologiska kunskaper presenteras, diskuteras och appliceras i anslutning till retoriska budskap i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

2. Det skrivna ordets retorik, 7,5 hp

Under kursen övas den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande i ett antal situationer och genrer. Skriftmediets problem och möjligheter belyses och förmågan att argumentera, disponera och formulera sig effektivt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

3. Retorisk analys, 7,5 hp

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurs och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande arbetar med en mer omfattande retorisk analys och tränar därvid sin förmåga till vetenskapligt skrivande.

4. Det talade ordets retorik, 7,5 hp

Kursen tränar stoffsamling, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över samt anlägga teoretiska perspektiv på egna och andras tal, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Undervisning

1. Retorikens grunder

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

2. Det skrivna ordets retorik

Undervisningen genomförs i seminarieform. Den studerande arbetar dels med egna teoretiska studier, dels med skrivande gruppvis; alla deltagare läser och kommenterar varandras utkast och färdiga texter.

3. Retorisk analys

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). De studerande författar i grupper en mer omfattande analysuppgift, där varje studerande får ansvara för en delaspekt av ett större retoriskt material.

4. Det talade ordets retorik

Undervisningen genomförs i seminarieform samt genom deltagarnas egna studier. Under kursen skriver och författar de studerande tal i olika genrer som framförs och diskuteras vid seminarier. Dessutom genomförs debatt- och improvisationsövningar.

Examination

I delkurserna 1-3 ges betygen VG, G och U. I delkurs 4 ges betygen G och U.

För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut

1. Retorikens grunder

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genom en skriftlig tentamen.

2. Det skrivna ordets retorik

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbete samt genomförande av förelagda skrivuppgifter.

3. Retorisk analys

Examinationen sker genom seminarier, genom författandet av en mindre uppsats, samt genom ett ventileringsuppdrag.

4. Det talade ordets retorik

Examinationen sker genom seminarier, basgruppsarbeten, skriftliga uppgifter samt genom deltagande i förelagda praktiska övningar.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin