Hållbar utveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV083

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV083
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 augusti 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppet hållbar utveckling - framväxt, olika dimensioner och tolkningar
  • redogöra för olika exempel på problemområden och möjliga lösningar som finns för en hållbar utveckling på lokal, nationell respektive global nivå
  • redogöra för sambanden mellan livsstil, resursutnyttjande och globala hållbarhetsproblem
  • redogöra för hållbarhetsarbete i den egna närmiljön
  • söka fram, kritiskt värdera, sammanställa och skriftligt presentera information inom hållbarhetsområdet, samt
  • analysera och argumentera/diskutera aktuella hållbarhetsfrågor.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling, de ekologiska grunderna för människans existens på jorden och vårt sätt att använda naturresurserna. Exempel på teman som berörs är materialflöden, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, klimatförändringar, vattenförsörjning och energisystem. Vidare behandlas livsstilsfrågor, ledarskapsroller och politiska strategier för omställning mot hållbar utveckling. Frågor om etik, hälsa, kulturmönster, globalisering och teknikutveckling diskuteras kopplat till hållbar utveckling.

Kursen omfattar även studier av hållbarhetsaspekter och förverkligande av de nationella miljömålen i det egna närområdet. Studierna belyser t.ex. energiproduktion, vattenrening, avfallshantering, utbildning för hållbar utveckling, effekter av naturresursanvändning, social och ekonomisk struktur samt lokala problem, lösningar, strategier och visioner.

Utöver detta genomför studenten ett självständigt fördjupningsarbete i valfritt tema inom området hållbar utveckling.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Utöver studenternas egna litteraturstudier ingår obligatoriska diskussionsforum och chatt-seminarier.

Examination

Individuella inlämningsuppgifter (3 hp), individuell skriftlig redovisning av studie på lokal nivå (1,5 hp), samt skriftlig rapport av valt fördjupningsarbete (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin