Den iranska kultursfärens historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 augusti 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår även som delkurs i Orientalistikprogrammets första termin med persisk inriktning. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2013-08-23.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om Irans och Afghanistans politiska historia från c:a 500-talet f.Kr. till nutid.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna redogöra för:

- Den iranska kultursfärens regionala utbredning och definition, samt i stora drag de olika historiska processerna i ett kronologiskt perspektiv;

- De etniska, språkliga och religiösa minoriteter som har funnits och finns i regionen ifråga;

- Regionens formativa perioder och de initiala faser av modernisering som kom att bli avgörande för Iran och Afghanistan;

- Den politiska utvecklingen och omvälvningarna under 1800- och 1900-talet i Iran och Afghanistan från ett såväl inhemskt som ett internationellt perspektiv;

- "Det stora spelet" och denna region ur ett storpolitiskt maktperspektiv;

- Den dagsaktuella politiska och sociala situationen i Iran och Afghanistan.

Innehåll

Irans och Afghanistans politiska historia från c:a 500-talet f.Kr. till nutid.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin