Grekiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GR305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GR305
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i klassiska studier och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Grekiska B

Mål

Kursens syfte är att på grundval av Grekiska B ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Delkurs 1-2:

 • översätta och syntaktiskt analysera de texter som ingår i kurserna,
 • identifiera dialektala särdrag i texterna,
 • identifiera och analysera texternas metriska struktur (hexameter, joambisk trimeter, fyra lyriska versmått),
 • översiktligt redogöra för de historiografiska och mytologiska traditioner som kommer till uttryck i texterna, och
 • diskutera texterna utifrån litteraturvetenskapliga och idéhsitoriska frågeställningar.

Delkurs 3 (Självständigt arbete):

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden för området grekiska och bysantinologi,
 • visa kunskap om tillämpliga teorier och metoder inom området,
 • visa orientering om aktuella forskningsfrågor inom området,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används med särskild hänsyn till området.
 • visa förmåga att söka och samla källor och sekundärlitteratur inom området,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ett vetenskapligt problem med relevans inom området,
 • visa förmåga att söka och samla relevanta källor och sekundärlitteratur inom ramen för den övergripande problemställningen,
 • visa förmåga att värdera och kritiskt tolka det insamlade materialet,
 • visa förmåga att skriftligt redogöra för en vetenskaplig undersökning,
 • visa förmåga att planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete och dess deluppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå,
 • visa förmåga att muntligt försvara det egna arbetet.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Prosa, 7,5 hp

Ca 110 sidor antik och efterantik prosa utöver vad som tidigare lästs läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form. Kunskapskontroll sker genom muntlig eller skriftlig examination.

Delkurs 2. Poesi och drama, 7,5 hp

Ca 2000 vers utöver vad som tidigare lästs läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form. Kunskapskontroll sker genom muntlig eller skriftlig examination.

Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Det självständiga arbetet utgörs av ett skriftligt arbete baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur. Uppsatsen behandlas vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurserna 1 och 2 examineras löpande muntligt och skriftligt, vid behov kompletterat med ett muntligt eller skriftligt slutprov. Examinationen på delkurs 3 utgörs i första hand av en uppsats om 25–30 sidor, som studenten ska försvara vid ett slutseminarium. Som komplement examineras delkurs 3 också genom ett PM, genom förelagda övningar, muntligt i samband med handledning och seminarier, samt genom bedömning av en slutseminarieopposition på någon annans uppsats (eller, om studentunderlaget inte tillåter detta, genom en kritisk diskussion av en artikel eller motsvarande av lämplig svårighetsgrad).

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin