Textilvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HT302

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HT302
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Textilvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2014
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursen ges på heltid och är fristående samt valbar inom Kandidatprogram i kulturentreprenörskap. Den utgör B-nivå inom ämnet textilvetenskap.

Behörighetskrav

Textilvetenskap A eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade textilvetenskapliga kunskaper med tonvikt på nordiska förhållanden, och ge fördjupade kunskaper om det textilvetenskapliga områdets vetenskapliga grund och empiri samt utveckla och tillämpa förmågan i vetenskapligt skrivande.

Efter godkänd kurs ska studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, liturgisk skrud samt textilier i offentlig miljö i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till nutid;
  • ha fördjupade kunskaper om det textilvetenskapliga områdets vetenskapliga grund och empiri;
  • ha fördjupad förmåga att skriftligt och muntligt kunna dokumentera, förmedla och diskutera kunskap om de textila föremålsgrupper som innefattas i kursen;
  • ha förmåga att självständigt förstå och kritiskt förhålla sig till centrala begrepp och tillämpa en för ämnesområdet relevant terminologi;
  • kunna identifiera, beskriva, analysera och värdera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang på ett fördjupat plan, med utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper;
  • på ett fördjupat plan kunna kommunicera kunskap om textila föremål, hantverksprocesser och brukssammanhang muntligt och skriftligt;
  • kunna genomföra ett mindre forskningsarbete genom att tillämpa grundläggande textilvetenskapliga metoder för insamling, bearbetning, analys och källkritik samt författa en uppsats;
  • kunna granska, värdera och muntligt opponera på en inom kursen utarbetad seminarieuppsats;
  • kunna värdera och kritiskt förhålla sig till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på textila företeelser som innefattas i kursen.

Innehåll

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, liturgisk skrud samt textilier i offentlig miljö. Under kursen behandlas västerländska textilier med tonvikt på nordiska förhållanden från förhistorisk tid till nutid. I kursen ingår praktiska moment vilka syftar till att ge övning i att dokumentera och analysera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang med utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper.

Kursen ger en fördjupning inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den som vill läsa Textilvetenskap C, men kan också fungera som ett komplement till andra kulturhistoriska och historiska ämnen.

Delkurs 1. Sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik, 4 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om mönsterkonstruktion, mönsterformningsprinciper och handsömnadstekniker som en grund för att kunna förstå, analysera och kommunicera kunskap om tillskärning, mönster och klädesplagg.

Delkurs 2. Grundläggande dräkthistoria, 8 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om klädedräktens tekniska uppbyggnad och förändring över tid, samt färdigheter i att dokumentera, förmedla och diskutera kunskaper om dräkt både skriftligt och muntligt. Kursen omfattar över perioden från förhistorisk tid fram till 1900-talets mitt.

Delkurs 3. Textil i inredning och offentlig miljö, 8 hp

Kursens syfte är att ge kunskap om inredningstextilier, liturgiska textilier och textilier i offentliga miljöer, deras utformning, förekomst och förändring över tid, samt färdigheter i att diskutera dessa textilier i relation till miljöer och kulturhistoriska sammanhang. Kursen behandlar perioden från och med förhistorisk tid fram till idag.

Delkurs 4. Uppsats, 10 hp

Kursen består av ett uppsatsmoment där studenten under handledning genomför en mindre textilvetenskaplig undersökning som redovisas genom att skriva en uppsats, samt genomföra en muntlig opposition på ett motsvarande arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, studiebesök och uppsatshandledning. I undervisningen ingår övningar i muntlig och skriftlig framställning. I undervisningen ingår såväl individuellt arbete som gruppuppgifter. Obligatorisk närvaro på föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Delkurs 1 – 3 examineras genom skriftliga och muntliga prov, redovisning av genomförda praktiska övningar, samt aktivt deltagande i seminarier. I delkurs 4, uppsatsen, examineras skriftlig presentation, muntlig opposition samt aktivt deltagande i handledningsseminarier. Samtliga delkurser, liksom kursen som helhet, bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på 75% av kursen.

Övriga föreskrifter

Vid delkursernas start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska tas igen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin