Forensisk vetenskap och kriminalteknik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG100

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG100
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 21 augusti 2014
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Allmänt

Kursplanen fastställd av programkommittén för biomedicinarprogrammet 2008 vecka 33

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogrammet eller motsvarande utbildning som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- redogöra för hur svenskt rättsväsende fungerar och redogöra för till området relaterade juridiska och etiska frågeställningar

- beskriva hur en brottsplatsundersökning genomförs och förklara betydelsen av teknisk bevisning i brottmål

- redogöra för olika spårundersökningar som görs under brottsutredning

- identifiera och beskriva provtagningsmetoder och kvalitetssäkring som ingår i ett fullständigt analysförfarande inom kriminalteknisk verksamhet

- redogöra för spårbarhet - "chain of custody"

- kunna redogöra för individidentifiering efter katastrofer

- kunna beskriva metoder och frågeställningar inom rättsodontologi och rättsentomologi

Innehåll

Introduktion till ämnet forensisk vetenskap. Kvalitetssäkring vid brottsplatsundersökning och provtagning. Kriminaltekniska analyser, juridik och etik. Rättsentomologi med fältstudier. Identifieringsmetoder som fingeravtryck, skospår och rättsodontologi.

Laborationer: Laborationer belysande kriminaltekniska undersökningar.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning.

Examination

Skriftliga tentamina, fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning), laborationsredovisning (muntlig och skriftlig redovisning) och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning). För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i forensisk vetenskap, 2. Andra i mån av plats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin