Forensisk vetenskap och kriminalteknik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG100

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG100
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 12 april 2018
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp från biomedicin-, kemi-, biologprogrammet eller motsvarande utbildning som ger relevant kunskap inom genetik och molekylärbiologi samt kemi och biokemi.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

  • redogöra för hur rättsväsendet fungerar och redogöra för relaterad juridik
  • beskriva hur en brottsplatsundersökning genomförs och förklara betydelsen av teknisk bevisning i brottmål
  • redogöra för olika typer av forensiska spårundersökningar och användning i brottsutredning
  • beskriva provtagningsmetoder och kvalitetssäkring
  • redogöra för spårbarhet och "chain of custody"
  • redogöra för procedurer för individidentifiering efter katastrofer
  • tillämpa och kritiskt utvärdera metoder och frågeställningar inom forensisk vetenskap
  • arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna uppvisa förståelse för vad arbete enligt ett vetenskapligt förhållningssätt innebär, hur vetenskapliga undersökningar utvärderas, hur samhälleliga och etiska överväganden appliceras på forskning samt hur vetenskaplig information kommuniceras.

Innehåll

Introduktion till ämnet forensisk vetenskap och rättsprocesser. Kvalitetssäkring vid brottsplatsundersökning och provtagning. Flertalet kriminaltekniska analyser för identifiering som fingeravtryck, skospår och verktygsspår.

Laborationer: Laborationer belyser kriminaltekniska undersökningar.

Under ett antal föreläsningar (som ges gemensamt för medicinska masterprogram) kommer du att få inblick i allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Examination

Skriftliga tentamina, fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning), laborationsredovisning (muntlig och/eller skriftlig redovisning) och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning). För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i forensisk vetenskap, 2. Andra i mån av plats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin