Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV139

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV139
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

  • systematiskt och kritiskt diskutera, värdera, använda och reflektera över nyckelfrågor, debatter, principer, begrepp och teorier om mediatisering, medielogiker, sociala medier, kultur och samhälle,
  • visa väsentligt fördjupad kunskap om betydelsen av sociala medier, informationsteknik och dess användning i dagens mediatiserade kulturer och samhällen,
  • redogöra för den aktuella forskningen inom fältet Digital medier, kultur och samhälle,

Färdighet och förmåga

  • kritiskt och kreativt resonera om betydelsen av sociala medier, informationsteknik och dess användning i dagens mediatiserade kulturer och samhällen,
  • systematiskt reflektera över, och tillgodogöra sig kurslitteraturen, samt att självständigt finna kompletterande litteratur som anknyter till kursens teman på egen hand,
  • samla in empiriskt material och med hjälp av teorier som behandlats på kursen analysera materialet,
  • visa förmåga att muntligt presentera, diskutera egen och andras forskning, samt att ge konstruktiv kritik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området digitala medier och samhälle,
  • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap samt att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsarbete inom ramen för kursens område/teman,

Innehåll

Kursen fokuserar på teorier och perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationstekniker spelar i samtida mediatiserade samhällen. Nyckelbegrepp och debatter om mediatisering, sociala medier och digitala informationstekniker introduceras och fördjupas i kursen som även diskuterar ekonomiska, politiska och kulturella aspekter av det samhälle som växer fram i ett digitalt medie- och kommunikationslandskap. Särskild betoning läggs på medier och kulturers ömsesidighet. Kursen ger underlag för en kritisk förståelse för, och analys av, sociala mediers och informationsteknikers betydelse, samt utvecklar studenternas förmågor att reflektera över vår nutida värld och socio-kulturella förändringsprocesser i denna.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt en tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin