Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV146

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV146
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap B, 60 hp, eller motsvarande.

Mål

Kursen MKVC/Uppsats syftar till att fördjupa kunskaper och förståelse för av medie- och kommunikationsvetenskapen, samt att utveckla färdighet och förmåga att självständigt planera, genomföra och försvara ett vetenskapligt undersökningsarbete.

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • visa överblick av och fördjupade kunskaper inom någon del av medie- och kommunikationsvetenskapen,
  • visa god insikt i aktuell forskning inom det i uppsatsarbetet valda studieområdet,
  • visa kunskaper om medie- och kommunikationsvetenskapens vetenskapliga grund,
  • visa fördjupade kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskaplig metod och analys, innefattande val av såväl insamlings- som analysmetoder i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet, och i relation till den egna uppsatsen i synnerhet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • identifiera och formulera ett för medie- och kommunikationsvetenskapen relevant forskningsproblem och undersökningsbar frågeställning samt planera en vetenskaplig undersökning utifrån dessa,
  • välja, motivera och använda lämpliga metoder för insamlande av relevant empiri liksom för analys av empirin samt koppla analysen till relevant teori,
  • rapportera arbetet i en akademisk uppsats enligt vetenskapliga kriterier,
  • skriftligt och muntligt presentera och diskutera egna och andras resultat samt de argument som ligger till grund för dessa i akademisk seminarieform, samt genom andra kanaler än de traditionellt vetenskapliga.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt, kritiskt och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över metodval, genomförande och analys samt kunna förankra reflektionerna i vetenskapsteoretisk diskussion,
  • redogöra för hur etisk problematik har hanterats i uppsatsarbetet samt visa medvetenhet i sättet att förhålla sig till dessa etiska problem.

Innehåll

I kursen MKVC/Uppsats ges studenten tillfälle att fördjupa sig i en valfri frågeställning inom området medier och kommunikation. Arbetet genomförs med stöd av en handledare och presenteras i en sammanhållen vetenskaplig uppsats som behandlas och försvaras vid ett särskilt uppsatsseminarium.

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier samt grupphandledning. Uppsatsen skall även behandlas på ett avslutande uppsatsseminarium.

Examination

Bedömningen baseras primärt på den författade uppsatsen samt presentation och försvar av densamma i ett uppsatsseminarium. Godkänd muntlig och skriftlig opposition på en annan uppsats, samt aktivt deltagande i kursens övriga obligatoriska moment krävs också.

Handledning erbjuds den termin då uppsatsskribenten är förstagångsregistrerad på kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin