Datorer och programmering

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD317

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD317
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda programmeringsspråket C++ genom att

    - förklara vad ett givet program utför

    - skriva program med grundläggande språkkonstruktioner inklusive klasser och objekt;

  • förklara grundläggande begrepp som algoritmformulering, källkod, editor, kompilator, kompilering, maskinkod, exekvering, kompileringsfel och logiska fel;
  • använda en programutvecklingsmiljö;
  • testa och felsöka program;
  • redogöra för principerna för objektorienterad programmering;

Innehåll

Algoritmer och problemlösning.

Programmering i C++: grundläggande språkkonstruktioner som enkla datatyper, in/utmatning, styrande satser, arrayer, strängar, funktioner och filhantering. Introduktion till objektorienterad programmering: klasser, objekt, inkapsling och aggregat. Kompilering, exekvering, testning och felsökning.

Undervisning

Kursen ges som nätkurs, där all kommunikation och handledning är helt nätbaserad.

Examination

Kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter de tidigare kurserna 1TD315 Datorer och programmering TDB1, 5 p och 1TD325 Datorer och programmering TDB2, 5 p och kan inte räknas i examen tillsammans med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin