Ingenjörsetik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE687

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE687
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2015
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom teknik.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om etik för ingenjörer i olika typer av arbetsroller och förbereda ingenjören för potentiella etiska dilemman i sin framtida yrkesroll. Särskild tonvikt läggs på etik i teknikintensiv verksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teorier och verktyg inom etikområdet, både traditionell moralfilosofi och mer moderna teorier, samt etikens kopplingar till andra kunskapsområden,
  • identifiera etiska problem och dilemman i tekniska och organisatoriska sammanhang,
  • analysera situationer med genomgången etisk teori.

Innehåll

Kursen består av tre integrerade delar: moralfilosofi, praktikfall och industriperspektiv, samt den hederskodex som finns för ingenjörer.

Moralfilosofi: grundläggande etiska teorier såsom utilitarism, pliktetik och dygdetik, men även modernare spår såsom diskursetik och feministisk etik.

Praktikfall: analys av exempel på situationer som ingenjörer kan stöta på i sitt yrkesliv med hjälp av genomgången teori.

Industriperspektiv: diskussion med yrkesaktiva ingenjörer om etiska frågor som de har stött på under sin karriär.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin