Arkeologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR660

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR660
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Arkeologi B, 30 hp.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Projektformulering och vetenskapligt skrivande

- formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar

- redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria

- ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen

- producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt tillförlitlighet

Aktuell arkeologi

- i tal och skrift beskriva och värdera arkeologisk teori och metod på ett initierat sätt

- identifiera ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar det tilltänka examensarbetet

Kandidatuppsats

- utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna

- självständigt analysera och behandla en arkeologisk problematik eller ett arkeologiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats

- ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal

Innehåll

Moment 1. Projektformulering och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom arkeologisk forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för att ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt tillförlitlighet.

Moment 2. Aktuell arkeologi, 7,5 hp

Momentet behandlar aktuell arkeologisk teori och metod inom olika inriktningar av vetenskapen. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Ett historiskt perspektiv på ämnets teoriutveckling förmedlas också. Deltagarna identifierar under momentet ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar deras individuella examensarbeten.

Moment 3. Kandidatuppsats, 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och skriftligt samt genom aktivt deltagande i seminarier. På moment 1 ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På moment 2 och 3 ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. Examination på engelska kan förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin