Förstudie för examensarbete i industriell teknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG276

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG276
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

110 hp, varav 60 hp inom Industriell teknik, inklusive Six Sigma och Att leda förändring.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och prioritera förbättringsområden inom en organisation med hjälp av systematiska metoder hämtade från området industriell teknik,
  • planera, genomföra och redovisa en självständigt genomförd förstudie i en teknikintensiv organisation,
  • använda lämpliga tekniska hjälpmedel för att analysera och presentera metod och resultat,
  • kommunicera sina resultat muntligt och skriftligt för förstudiens intressenter,
  • förklara i vilka situationer olika vetenskapliga metoder är användbara som undersökningsstrategi,
  • beskriva, diskutera och använda metoder för strukturerad datainsamling,
  • framställa och muntligt presentera en väldisponerad skriftlig teknisk rapport med ett vetenskapligt förhållningssätt, innehållande problembeskrivningar av konkreta förbättringsområden, inkluderande nulägesbeskrivning, metodval, faktainsamling och analys.

Innehåll

Moment 1: Vetenskaplig metod (1 hp)

Vetenskapliga synsätt och tillvägagångssätt. Kvalitativa och kvantitativa metoder. Fördelar och nackdelar med olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Validitet, reliabilitet och generalisering av olika metoder. Kommunikation av resultat. Disposition och innehåll i ett examensarbete/teknisk rapport.

Moment 2: Förstudie (4 hp)

Planering och genomförande av en förstudie inklusive identifiering av förbättringsområden i en teknikintensiv verksamhet. Utifrån förstudiens inriktning val och tillämpning av lämpliga systematiska metoder, arbetssätt och tekniska hjälpmedel för faktainsamling och analys av primära och sekundära data hämtade från området för industriell teknik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av enskilt arbete.

Examination

Moment 1: Skriftligt prov samt aktivt deltagande på seminarier (1 hp).

Moment 2: Skriftlig rapport på svenska eller engelska med muntliga presentationer och opposition (4 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin