Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 oktober 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Beskriva grundläggande programmeringsbegrepp och programmeringsparadigmer
  • Definiera och använda grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfism
  • Förklara principerna för modularisering och återanvändning av kod
  • Beskriva begreppet kodkvalitet

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Utifrån givna problemställningar konstruera lösningar i form av algoritmer och implementera dessa
  • Konstruera program i ett objektorienterat programmeringsspråk i en integrerad utvecklingsmiljö
•
  • Tillämpa programmeringshjälpmedel
, t.ex. felsökningsverktyg, i en integrerad utvecklingsmiljö

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Värdera och motivera programmeringslösningar utifrån givna kodkonventioner och kodprinciper

Innehåll

Programmering i en integrerad utvecklingsmiljö, introduktion till grafikhantering, konstanter, variabler, primitiva datatyper, fördefinierade klasser, beräkningar, metoder, parametrar, flödesstrukturer för selektion och iteration, avlusning, egendefinierade klasser, stränghantering, grundläggande datastrukturer, arv, interfaces, polymorfism, kodkvalitet, kodkonventioner och kodprinciper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin